Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Άρθρο 33
Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.
1. Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ακόλουθων Τμημάτων Α.Ε.Ι, που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 KOL 4610/2019:
α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
αα) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστημών των Ζώων, ββ) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γγ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
δδ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής,
β) Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:
αα) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,
ββ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
γγ) Μουσειολογίαςτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
δδ) Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,
γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
αα) Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,
ββ) Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,
γγ) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.
δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:
αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ββ) Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
γγ) Επιστημών φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
δδ) Μηχανικών Βιοϊτρικήςτης Σχολής Μηχανικών,
εε) Χημικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,
στστ) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών,
ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
αα) Εθνο μου οικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
ββ) Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
στ) Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας.
ζ) Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
ββ) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
γγ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
δδ) Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
εε) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
στστ) Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών,
η) Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
αα) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
γγ) Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
θ) Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,
ββ) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,
γγ) Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
ι) Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:
αα) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
ββ) Επιστημών φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
ια) Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
αα) Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης,
ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης,
γγ) Το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
2. Στα Τμήματα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζεται μόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα.