Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων

Άρθρο 47
Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω εξετάσεων πανελλαδικού
επιπέδου
Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.» β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2Α, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά»» για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση με τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
ββ) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
γγ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
δδ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»
γ) Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».
δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΑΊ56) και της περίπτωσης ίν της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 127).»