Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) τροποποιείται ως εξής: «Οι σπουδαστές
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα) και
του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
εισάγονται στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.»
2. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής καλλιτεχνικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
Τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.
Για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση» και «Μουσική Αντίληψη» με τους εξής συντελεστές:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Αυκείου ανάγεται στο 10% της τελικής βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο καλλιτεχνικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»
3. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για πρώτη φορά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής – TEI Ηπείρου  γίνεται πανεπιστημιακό τμήμα του Παν. Ιωαννίνων,   μετονομάζεται σε τμήμα Μουσικών Σπουδών (Άρτα) και έχει διάρκεια 10 εξάμηνα.