ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Πτυχίο Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) Α.Ε.Ι. ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι., ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Α.Ε.Ι. ή Μηχανολογίας, ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ναυπηγικής ή Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Οχημάτων ή
Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ΤΕΙ ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Μηχανικών (ΑΕΝ) ή Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΔΣΕΝ) ή πτυχίο Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Τελαυταία τροποποίηση 11 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 3 Νοεμβρίου, 2020