ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

1285 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Πρώην ΤΕΙ ( Ιστοσελίδα:  http://www.doeptm.teiwest.gr/ )
Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)