ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

[107] (ΑΕΙ)-ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)

Οδηγός Σπουδών

Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος αναφέρεται:
Tο  Τμήμα  Ποιμαντικής  και  Κοινωνικής  Θεολογίας  του  Α.Π.Θ.  αποσκοπεί  στην «κατάρτιση  στελεχών  ικανών  για  το  έργο  του  θεολόγου  επιστήμονα  ως κληρικού  και  ως  καθηγητού  θρησκευτικών  μαθημάτων  καθώς  και   την προετοιμασία ερευνητών που θα ασχοληθούν με τη θεολογία στους ποικίλους τομείς αυτής».
Το Τμήμα παρέχει:
1. Πτυχίο Θεολογίας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός  Πολιτισμός  στις  εξής  κατευθύνσεις:  α)  Αγίας  Γραφής  (i.  Παλαιά Διαθήκη, ii.  Καινή  Διαθήκη)  β)  Πατερικής  Γραμματείας  και  Αγιολογίας  (i. Πατερική  Γραμματεία, ii.  Αγιολογία)  γ)  Θρησκειολογίας,  δ)  Εκκλησιαστικής Ιστορίας,  ε)  Δογματικής  και  Συμβολικής  Θεολογίας,  στ)  Ελληνισμού  και
Ορθοδοξίας  ζ)  Λειτουργικής,  η)  Βυζαντινής  και  Χριστιανικής  Αρχαιολογίας  και Τέχνης,  θ)  Βυζαντινής  Μουσικολογίας‐Υμνολογίας,  ι)  Κανονικού  Δικαίου,  ια) Ποιμαντικής  και  Ποιμαντικής  Ψυχολογίας  (i.  Ποιμαντική, ii.  Ποιμαντική Ψυχολογία),  ιβ)  Παιδαγωγκής–Χριστιανικής  Παιδαγωγικής,  ιγ)  Χριστιανικής Ηθικής  και  Κοινωνιολογίας  του  Χριστιανισμού  (i.  Χριστιανική  Ηθική, ii. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού).
3. Διδακτορικό  Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας,  το  οποίο  είναι  ενιαίο  και  ανεξάρτητο από την ειδίκευση.
4. M. Th. in Orthodox Theology Studies (Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!