Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας [128]

[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας


[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00] Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=131
0 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ(ΕΑ)
0 εξ -ΔΙΔ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Γ)
0 εξ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ (ΕΒ)
0 εξ -ΟΡΓΑΝ.ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ (α)
0 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤ/ΓΙΑ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑ)
0 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ(ΕΑ)
0 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔ/ΚΗ (Α)
1 εξ -ΑΙΤΙΑ,ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ (α)
1 εξ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ(ΕΑ)
1 εξ -ΔΙΔ/ΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (β)
1 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗΙ(ΕΓ)
1 εξ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι (Β)
1 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (γ)
1 εξ -ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι(γ)
1 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ(ΕΑ)
1 εξ -ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ(ΕΒ)
1 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α)
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ι(ΕΑ)
1 εξ -ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (β)
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Γ)
1 εξ -ΝΕΟΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ; ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (Β)
1 εξ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ; ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (Β)
1 εξ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΚΟΙΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΕΑ)
1 εξ -ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (ΕΑ)
2 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Α)
2 εξ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡ/ΓΕΣ ΤΩΝ Ν.Τ. ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (γ)
2 εξ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ (ΕΒ)
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Α)
2 εξ -ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΙΙ(γ)
2 εξ -Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΙΙ (Ε)
2 εξ -ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β)
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔ/ΛΙΑ ΤΗΣ Ν.ΕΛΛ.(ΕΒ)
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Γ)
2 εξ -ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔ/ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(ΕΒ)
2 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛ/ΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10ος αι.-1830) (Β)
2 εξ -ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΣΗΝ ΕΚΠ.(Γ)
2 εξ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤ/ΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ(ΕΒ)
2 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:ΕΡΕΥΝ/ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔ/ΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΑ)
2 εξ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (α)
2 εξ -ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΑ)
3 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Α)
3 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ (γ)
3 εξ -ΕΚΠ/ΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΔ/ΛΙΕΣ (ΕΑ)
3 εξ -ΕΥΡΩΠ/ΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ(ΕΑ)
3 εξ -Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΑ)
3 εξ -Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔ/ΚΗ ΤΗΣ(ΕΒ)
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (ΕΓ
3 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤ.ΕΡΕΥΝΑΣ(α)
3 εξ -ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ (β)
3 εξ -ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (α)
3 εξ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ΕΓ)
3 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ(ΕΒ)
3 εξ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(ΕΒ)
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι (Γ)
4 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (α)
4 εξ -ΓΕΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ(ΕΒ)
4 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ:ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ.(ΕΓ)
4 εξ -Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΕΒ)
4 εξ -Η ΜΕΤ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.(ΕΑ)
4 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (γ)
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛ/ΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (α)
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ΕΑ)
4 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ(ΕΓ)
4 εξ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΒ)
4 εξ -ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Α)
4 εξ -Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ: Η ΔΙΔ/ΛΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΗΣ (γ)
4 εξ -ΠΑΙΔΑΓ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Α)
4 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑμΕΕΑ (α)
4 εξ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΕΓ)
4 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΒ)
4 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (β)
4 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Γ)
4 εξ -ΨΥΧΟΚ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ
4 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ – ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ (α)
5 εξ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Ι (ΕΓ)
5 εξ -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔ/ΚΗ ΤΟΥΣ (ΕΒ)
5 εξ -ΔΙΔ.ΜΕΘΟΔ.ΣΧΟΛ.ΠΡ.Ι (Α)
5 εξ -ΔΙΔ.ΜΕΘΟΔ.ΣΧΟΛ.ΠΡ.Ι(Α)
5 εξ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΕΒ)
5 εξ -Η ΔΙΔ/ΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛ.ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΕΒ)
5 εξ -ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (β)
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΒ)
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (α)
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Α)
5 εξ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ(Β)
5 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΕΑ)
6 εξ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ (ΕΓ)
6 εξ -ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΒ)
6 εξ -ΔΙΑΠΟΛΙΤ/ΚΗ ΠΑΙΔ/ΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ(ΕΑ)
6 εξ -ΔΙΔ.ΜΕΘΟΔ.ΣΧΟΛ.ΠΡ.ΙΙ(Α)
6 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α)
6 εξ -ΕΚΠ/ΚΑ ΠΡΟΒ.ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (α)
6 εξ -ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΑ)
6 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΕΓ)
6 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ(Γ)
6 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ(ΕΑ)
6 εξ -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ(α)
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (α)
6 εξ -ΠΑΙΔ/ΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛ/ΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΑ)
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β)
6 εξ -ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ(ΕΒ)
6 εξ -ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ(ΕΒ)
7 εξ -ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΕΑ)
7 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΔΙΔ/ΛΙΑ Α΄ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (Β)
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (Β)
7 εξ -ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ(ΕΓ)
7 εξ -Η ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(ΕΓ
7 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΕΓ)
7 εξ -ΝΕΟΤ/ΡΗ ΕΛΛ.ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος αι.-20ος αι.) (β)
7 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ (ΕΓ)
7 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘ/ΤΩΝ(ΕΓ)
7 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔ .ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΜ. ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ(Ε)
7 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ι
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛ/ΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΓ)
7 εξ -ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑμΕΕΑ(α)
7 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΑ)
8 εξ -ΒΑΣ.ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΓ)
8 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣ.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ(Α)
8 εξ -ΔΙΔ/ΛΙΑ Φ.Ε.ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.(ΕΓ)
8 εξ -ΔΙΔΑΚ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ (Γ)
8 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΕΒ)
8 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΑ)
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (ΕΒ)
8 εξ -ΕΚΠ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΙ (ΕΓ)
8 εξ -ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ(ΕΑ)
8 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔ.ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ(ΕΒ)
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΓ)
8 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (α)
8 εξ -ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΕΒ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!