Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) [132]

[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)


Last updated on May 25th, 2019 at 09:20 pm

[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00]
Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=60
0 εξ -Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου
0 εξ -Γη και Σύμπαν
0 εξ -Διδακτική και Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
0 εξ -Διδασκαλία κειμένων: Ιστορίες γυναικείας εκθήλυνσης από την Οδύσσεια μέχρι σήμερα
0 εξ -Δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
0 εξ -Εικαστική έκφραση του παιδιού: γλυπτική & εφαρμογές
0 εξ -Εικαστική έκφραση του παιδιού: ζωγραφική & εφαρμογές
0 εξ -Εισαγωγή στη Μουσική
0 εξ -Εισαγωγή στην αφηγηματολογία
0 εξ -Εισαγωγή στην Πληροφορική
0 εξ -Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός στην Ελλάδα και αλλού
0 εξ -Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
0 εξ -Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
0 εξ -Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής
0 εξ -Η εκπαίδευτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου: από την αυτόνομη Κρήτη στην ελεύθερη Ελλάδα
0 εξ -Η Φυσική σήμερα
0 εξ -Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη Ι
0 εξ -Κρυφό ή αφανές Αναλυτικό Πρόγραμμα
0 εξ -Μάθηση και διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση πολυμέσων
0 εξ -Μαθησιακές δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου
0 εξ -Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική
0 εξ -Οικολογία
0 εξ -Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης σε καταστάσεις συνάντησης πολιτισμών
0 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
0 εξ -Πολιτική Κοινωνικοποίηση: η διαμόρφωση του ανθρώπου – πολίτη
0 εξ -Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών
0 εξ -Σχολικά Εγχειρίδια
0 εξ -Τεχνολογία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων
0 εξ -Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό
0 εξ -Το φύλο στην ιστορία της εκπαίδευσης
0 εξ -Ψυχοπαιδαγωγική – Κλινική Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές
0 εξ -Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με Διαταραχές Συμπεριφοράς
0 εξ -Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική
1 εξ -Γενική Ψυχολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
1 εξ -Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
1 εξ -Νεοελληνική Γραμματική – Υφολογία
2 εξ -Βασικές Έννοιες Φυσικής
2 εξ -Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του ΔΣ
2 εξ -Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
2 εξ -Παιδική Λογοτεχνία
2 εξ -Ψυχολογία του παιδιού
3 εξ -Αναλυτικά Προγράμματα
3 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία
3 εξ -Η Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος
3 εξ -Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
3 εξ -Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
3 εξ -Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
4 εξ -Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
4 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
4 εξ -Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας
4 εξ -Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
4 εξ -Μεθοδολογία των Κοινωνικών Σπουδών
5 εξ -Διαταραχές της Μάθησης
5 εξ -Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (e-Learning)
5 εξ -Νεοελληνική & Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
5 εξ -ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
6 εξ -Σχολική Πρακτική Άσκηση, επίπεδο Α
7 εξ -Σχολική Πρακτική Άσκηση, επίπεδο Β
8 εξ -Σχολική Πρακτική Άσκηση, επίπεδο Γ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com