Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων [130]

[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων


[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00] Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=83
1 εξ -Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών
1 εξ -Γενική Ψυχολογία Ι
1 εξ -Γερμανικά Αρχάριοι
1 εξ -Γερμανικά Μεσαίοι
1 εξ -Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική Ι
1 εξ -Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης
1 εξ -Η Προσωπικότητα και το έργο του Εκπαιδευτικού
1 εξ -Θεματική Γεωγραφία
1 εξ -Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι
1 εξ -Κοινωνιολογικά Ζητήματα
2 εξ -Βασικές Έννοιες της Φυσικής
2 εξ -Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία
2 εξ -Εισαγωγή στην Επιστημολογία
2 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι
2 εξ -Οργάνωση Ελληνικού Εκπ/κου Συστήματος Ι
2 εξ -Περιβαλλοντικές Επιστήμες
3 εξ -Γνωστική Ψυχολογία
3 εξ -Εκπαιδευτική Ψυχολογία
3 εξ -Παιδική Λογοτεχνία
3 εξ -Πληροφορική και Εκπαίδευση
3 εξ -Σχολική Παιδαγωγική Ι
3 εξ -Το παιδικό βιβλίο
3 εξ -Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
3 εξ -Φυσική στη Καθημερινή Ζωή
4 εξ -Γενική Ψυχολογία ΙΙ
4 εξ -Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ
4 εξ -Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Παιδαγωγική
4 εξ -Διδακτική της Γλώσσας Ι
4 εξ -Διδακτική των Μαθηματικών Ι
4 εξ -Εισαγωγή στη Διδακτική Θεώρηση
4 εξ -Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
4 εξ -Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα
4 εξ -Εναλλακτικές χρήσεις της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική πράξη
4 εξ -Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ
4 εξ -Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη
4 εξ -Κοινωνική Φιλοσοφία
4 εξ -Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι
4 εξ -Σχολικές Βιβλιοθήκες
5 εξ -Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
5 εξ -Εισαγωγή στη Στατιστική
5 εξ -Εισαγωγή στο Νεοελληνικό λόγο
5 εξ -Εκπαίδευση και Εθνικές ιδέες στα Βαλκάνια
5 εξ -Εφαρμοσμένη Διδακτική Μεθοδολογία
5 εξ -Θέματα Θρησκειολογίας και Θεολογίας
5 εξ -Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη Σχολική Καθημερινότητα
5 εξ -Παιδαγωγική Επιστημολογία
5 εξ -Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας
5 εξ -Συγκριτική Παιδαγωγική
5 εξ -Φιλοσοφία Νεοελληνικoύ Διαφωτισμού
5 εξ -Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου
6 εξ -Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
6 εξ -Γλωσσικές Διαταραχές
6 εξ -Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
6 εξ -Εκπαίδευση και ΜΜΕ (Κοινωνιολογία)
6 εξ -Εργαστηριακή προσέγγιση εννοιών της Φυσικής
6 εξ -Θέματα Θρησκειοπαιδαγωγικής
6 εξ -Ιστορία και Σχολική Γνώση
6 εξ -Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ
6 εξ -Νεοελληνική Πεζογραφία
6 εξ -Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ1
6 εξ -Παιδαγωγική Συμβουλευτική
6 εξ -Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση
7 εξ -Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα
7 εξ -Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ
7 εξ -Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
7 εξ -Διδακτική Φυσικής
7 εξ -Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών
7 εξ -Εργαστήρια Μικροδιαδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές
7 εξ -Θρησκεία και Πολιτισμός
7 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ
7 εξ -Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ2
7 εξ -Παιδαγωγική της Ένταξης
7 εξ -Τεχνικές του Αφηγηματικού Λόγου στην εκπ/κή πράξη
8 εξ -Διαπολιτισμική Διδακτική
8 εξ -Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία
8 εξ -Διδακτική Θρησκευτικών
8 εξ -Διδακτική της Γεωγραφίας
8 εξ -Ειδικά Θέματα Μαθηματικών
8 εξ -Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
8 εξ -Θέματα Ψυχολογίας της Εφηβείας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα
8 εξ -Νοητική Υστέρηση – Ευφυϊα
8 εξ -Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
8 εξ -Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!