Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου (179)

[179][ΑΕΙ][1,5] Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου

Οδηγός Σπουδών1.2. H ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ
Προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος, αυτό χωρίζεται σε επιμέρους Τομείς συναφών γνωστικών αντικειμένων. Σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, το Τμήμα περιλαμβάνει τρεις Τομείς:
– Διεθνών Σχέσεων,
– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
– Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων.
Τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε Τομέα ορίστηκαν ως εξής:
1. Τομέας Διεθνών Σχέσεων
•Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής.
•Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων.
• Διεθνής Πολιτική.
• Συγκριτική Πολιτική.
• Στρατηγικές Σπουδές.
• Επίλυση Συγκρούσεων.
•Θεωρία και Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής.
• Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών.
•Θεωρίες Ολοκλήρωσης.
• Εξωτερική Πολιτική Μεγάλων Δυνάμεων.
• Μελέτη Χωρών και Περιοχών με έμφαση σε Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή,
Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα.
• Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική.
2. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
• Διεθνές Δίκαιο.
•Θεωρία, Μεθοδολογία και Ιστορία του Διεθνούς Δικαίου.
• Διεθνείς Οργανισμοί.
• Διπλωματική Ιστορία.
• Διπλωματικές Σπουδές.
• Θεσμοί, Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.
• Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων
• Μικροοικονομική.
• Μακροοικονομική.
• Διεθνής Πολιτική Οικονομία.
• Οικονομική Πολιτική.
• Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.
• Οικονομική της Εργασίας.
• Παγκοσμιοποίηση.
• Διεθνής Μακροοικονομική.
• Διεθνές Εμπόριο.
• Διεθνείς Νομισματικές και Χρηματιστικές Σχέσεις.
• Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
• Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.
• Κλαδική Οικονομία και Πολιτικές.
• Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση.
• Πολιτιστική Διπλωματία.
• Σπουδές Φύλου.

Στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο υπάρχουν τέσσερις Δέσμες: Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Από τις τέσσερις δέσμες οι φοιτητές επιλέγουν δύο. Μία από τις δύο δέσμες είναι πρωτεύουσα και η άλλη είναι η δευτερεύουσα. Από την πρωτεύουσα δέσμη επιλέγονται τρία μαθήματα, από τη δευτερεύουσα επιλέγονται δύο. Επιπλέον, επιλέγεται ένα μάθημα από τα μαθήματα επιλογής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η κατεύθυνση «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών για τη Διπλωματική Υπηρεσία, την πολιτιστική και την οικονομική διπλωματία, εμπειρογνωμόνων σε θέματα Διεθνούς Δικαίου, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Η κατεύθυνση «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικών επί θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, στρατηγικής ανάλυσης, περιφερειακών σπουδών (area studies), με έμφαση στη σταθερότητα/αστάθεια περιοχών, όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή.
Η κατεύθυνση «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο»
αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της οικονομικής διπλωματίας, συμβούλων για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν διασυνοριακές συνεργασίες ή διεθνοποιούνται, τραπεζικών στελεχών που επιδιώκουν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), σε διευθύνσεις διεθνών
δραστηριοτήτων τραπεζών, καθώς και σε τραπεζικά υποκαταστήματα στο εξωτερικό κ.λπ.
Η κατεύθυνση «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο και τα Επιμελητήρια, στελεχών Ευρωπαϊκών Οργανισμών, στελεχών για εταιρείες συμβούλων σε θέματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, εφαρμογής κοινοτικών πολιτικών στην Ελλάδα κ.λπ.
Η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής διπλωματίας, καθώς και στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
Η κατεύθυνση «Διεθνής Πολιτική Οικονομία» αποβλέπει στη στελέχωση θέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. διευθύνσεις μελετών τραπεζών), που απαιτούν συνδυασμένη γνώση οικονομίας και πολιτικής για την εκπόνηση μελετών στάθμισης κινδύνων (risk assessment) αναφορικά με γεωγραφικές περιοχές και οικονομικές δραστηριότητες.

Τα Τμήματα ΔΕΣ

*355 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά [1,5] *179 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου [1,5] 150 -Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ [5] (δεν απαιτεί ξένη γλώσσα)
*161 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) [5]

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
(16) «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
-Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
-η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα
-Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
-οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο τα ΜΜΕ

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

* Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εάν επιλέξουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας». Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=69
1 εξ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (1815-1919)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ)
1 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
2 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
2 εξ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ (1919-1947)
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ι
2 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
2 εξ -ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ
3 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι
3 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
3 εξ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
3 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3 εξ -Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
3 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
4 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
4 εξ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
4 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
4 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
4 εξ -ΤΟΥΡΚΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
5 εξ -ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
5 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
6 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
6 εξ -ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
6 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ: ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
6 εξ -ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7 εξ -ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
7 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ)
7 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ι
7 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
7 εξ -ΕΥΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
7 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
7 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΙ
7 εξ -ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι: ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
7 εξ -ΡΩΣΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7 εξ -ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
7 εξ -ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
8 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
8 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ IV (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ)
8 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
8 εξ -ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
8 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (JEAN MONNET)
8 εξ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
8 εξ -ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ:ΟΝΕ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares