Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης ( Χίος) (222)

site: http://www.fme.aegean.gr/

Οδηγός Σπουδών 2019-2020 εδώ

Στο site του τμήματος αναφέρεται:
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000)ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

  • Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποστηρίζει τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κατεύθυνση IΙ: Μηχανική της Διοίκησης

Στο site του τμήματος αναφέρεται:

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με την αποπεράτωση των σπουδών του, θα είναι ένας ικανότατος μηχανικός και επαγγελματίας. Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, θα συντελέσουν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟΔ θα καταρτίζεται άριστα ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές γνώσεις

Όλοι οι απόφοιτοι ΜΟΔ εξάλλου έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν δικής τους επιλογής) να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:
-Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών
-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων
-Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων)
-Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών
-Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
-Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών.

Όσοι επιθυμούν ακαδημαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering

Νομοθετικό πλαίσιο και αποφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Με πρόσφατη απόφασή της (23/02/2019) η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφάσισε την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ΤΕΕ. Η απόφαση αυτή αποτελεί ύψιστη αναγνώριση από την κοινότητα των Ελλήνων Μηχανικών της συνεισφοράς του Τμήματος και των αποφοίτων του και επισφραγίζει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την μακροχρόνια και συστηματική προσπάθεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαίου για ένταξη των αποφοίτων του
ΤΜΟΔ στο Τ.Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, η Εισήγηση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε. αναφέρει ότι «πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και επί πλέον η Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθιστά και βάσει του Ν. 1225/81 υποχρεωτική την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος στο Τ.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου προτείνει την κατάθεση πρότασης από το ΤΕΕ προς το επισπεύδον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για κατάθεση σχετικής διάταξης, κατά το πρότυπο της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016, με προσθήκη των περιπτώσεων των Μηχανικών Οικονομίας ως προστιθέμενες περιπτώσεις στο υπάρχον πλαίσιο».
Για την απόδοση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΤΜΟΔ θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης ΠΔ κατόπιν αντίστοιχης νομοθετικής εξουσιοδότησης, κατ’ αντιστοιχία του Π.Δ. 99/2018(ΦΕΚ 187/Α’ / 5-11-2018).
– Με βάση το ΦΕΚ 193/Γ’/13.12.2017, οι απόφοιτοι του τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης»
έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕ09 Οικονομολόγων.
– Με βάση το άρθρο 46 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017) το δίπλωμα των Τμημάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγνωρίζεται ως integrated master.
– Με βάση απόφασης της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κατά την
Ι/62/11-12-2009 συνεδρίαση της, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με
κατεύθυνση τη Χρηματοοικονομική Μηχανική έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος.

10 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!