Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) [354]

[354][ΑΕΙ][1,5] Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη)


Αντικείμενο Σπουδών
Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:
• Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
• Στις Πολιτισμικές Σπουδές
• Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
• Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
• Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
• Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
• Βασικές αρχές προγραμματισμού εφαρμογών
• Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
• Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου
• Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, διαδικτυακών τόπων, ψηφιακών παιχνιδιών, 2D και 3D γραφικών

Η διδασκαλία γίνεται σε εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, ενώ στην υποδομή του τμήματος συμπεριλαμβάνονται στούντιο και σουίτες μοντάζ.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και η πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να ασχοληθούν με:
• Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών
• Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές πολυμέσων
• Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων
• Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, και άλλους φορείς με σχετικά ενδιαφέροντα)
• Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους
• Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας
• Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων
• Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.
• Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
• Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων μουσείων
• Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών

Οι απόφοιτοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:
• Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων),
• Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
• Ιδιωτικές βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
• Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί)
• Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο
• Διαφημιστικές εταιρίες
• Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή σκηνοθέτες.
• Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής
• Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων
• Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
• Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)
• Φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων, όπως ΟΤΑ και υπηρεσίες της Περιφέρειας
• Θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=98
1 εξ -ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
1 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι
1 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1 εξ -ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
1 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
2 εξ -ΜΟΝΤΑΖ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
2 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
3 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
3 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
3 εξ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3 εξ -ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ι
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΙ
3 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
4 εξ -ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4 εξ -ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΙΙ
4 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ
4 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4 εξ -ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
5 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
5 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 εξ -ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5 εξ -Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ANIMATION
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ι
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 εξ -ΜΟΝΤΑΖ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
5 εξ -ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5 εξ -ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Ι
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ι
5 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι
6 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
6 εξ -ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
6 εξ -ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
6 εξ -ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
6 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
6 εξ -Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ι
6 εξ -ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
6 εξ -ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
6 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΙ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
7 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
7 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
7 εξ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ANIMATION
7 εξ -ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΝΕΑ ΜΕΣΑ Ι
7 εξ -ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
7 εξ -ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 εξ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
7 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
7 εξ -ΠΟΛΥΜΕΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
7 εξ -ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
7 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
8 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
8 εξ -ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΙΙ
8 εξ -ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ
8 εξ -ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
8 εξ -ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!