Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) (375)

(ΑΕΙ)-Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) -Παν. Πειραιά-(5) -(4 έτη)
Τουριστικών Σπουδών - Πρόγραμμα Σπουδών (104 downloads)

Website: www.tourism.unipi.gr

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως βασικό σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του ευρύτατου πεδίου του Τουρισμού, με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μια εξαίρετη σταδιοδρομία σε μεσαίες, ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε όλους τους κλάδους της Τουριστικής Βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων που δρουν σε μάκρο-επίπεδο, που ασχολούνται δηλαδή με την ανάπτυξη και την πολιτική στον Τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να καλύπτουν, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι επιχειρήσεις ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού κ.λπ. Επίσης οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος θα κληθούν να καλύψουν θέματα διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, οι αναπτυξιακοί και ερευνητικοί φορείς οι σχετικοί με τον Τουρισμό και οι οργανώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του Τουρισμού.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σκοπεύει να «παράγει» αποφοίτους που θα γίνουν μάνατζερς με δυνατότητα κατανοήσεως του τρόπου με τον οποίο θα κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες, θα επιλύουν προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες, θα εμπορεύονται τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσσουν εξαιρετικές σχέσεις με το προσωπικό των επιχειρήσεων ή των οργανισμών όπου θα απασχολούνται.

Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενο στο σύγχρονο, δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις κλάδο του Τουρισμού.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων Τουρισμού γενικά και Τουριστικής Βιομηχανίας ειδικά.

Στόχοι του Τμήματος είναι να:

α) καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

β) καλύπτει, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης.

γ) προετοιμάζει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τουρισμού.

Το Τμήμα παρέχει εφόδια και σε αντικείμενα που ολοκληρώνουν τις γνώσεις των αποφοίτων. Έτσι, το Πρόγραμμα Σπουδών του:

α) δίνει έμφαση στην απόλυτη κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, του πολιτικο-νομικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο οποίο δρα η τουριστική βιομηχανία.

β) διδάσκει την ουσιαστική γνώση για την παροχή των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων που απαιτεί η στελέχωση ενός προγράμματος τουριστικού τομέα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει σε γνώσεις, πέραν των εξειδικευμένων, που πρέπει να αποκτήσει ο απόφοιτος του Τμήματος προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξή του στις επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών θα έχουν ως αποτέλεσμα:
-την ανάπτυξη και συνέχιση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην επικοινωνία, την πληροφορική και την κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών.
-την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας για ομαδική εργασία.
-την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων, ανάλυση, αξιολόγηση, κριτική, ικανότητα κατανόησης και εφαρμογή εννοιών παραγόμενων από το ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
-την ανάπτυξη της γνώσεως των επιχειρηματικών διεργασιών και του επιχειρηματικού πλαισίου και συγκεκριμένα στη λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις, επιχειρηματικότητα, ερευνητικές μεθόδους, επιχειρηματική ηθική.
-την ενθάρρυνση για περισσότερη μάθηση και προσωπική ανέλιξη.
-την ενθάρρυνση των φοιτητών να εφαρμόζουν έννοιες από τις βασικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο.
-την ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να βρίσκουν εύκολα θέσεις απασχόλησης.

Οι σπουδές με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στη συνέχεια στους αποφοίτους:

-να γνωρίζουν τη θεωρία που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την επαγγελματική τους δράση σε διευθυντικές θέσεις στην Τουριστική Βιομηχανία ή και σε σχετικούς με τον Τουρισμό, Οργανισμούς.
-να αντιλαμβάνονται σαφώς το τουριστικό φαινόμενο όταν το διερευνούν από την άποψη της προσφοράς και της ζητήσεως των προϊόντων του, και να κατανοούν το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η παροχή και η κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών.
-να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης τουριστικών προορισμών ή τουριστικών μονάδων, –να αντιλαμβάνονται τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, δυνατότητες, αδυναμίες και απειλές, που παρουσιάζονται στην Τουριστική Βιομηχανία εξαιτίας των ταχύτατων αλλαγών στο τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορεί να ασχολούνται ως στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού διεθνούς, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και πολιτικής, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος, ως επιστήμονες και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως υπεύθυνοι κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, ως εμπειρογνώμονες σε επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων με εξειδίκευση στην τουριστική βιομηχανία και άλλα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντίστοιχα Τμήματα:
1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 5
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
375 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 14694 1206 130 51 4 1 Inf OS εδώ
670 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 10619 -688 332 44 4 1 Inf OS εδώ
1283 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 8633 170 44 4 1 Inf OS εδώ
1455 -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 4 6086 107 44 4 1 Inf εδώ
612 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 5925 -4317 91 12 4 1 Inf OS εδώ
Σύνολα : # # # # 553 107 24 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8769 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 830
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

 

© 2017 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!