Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ

Υ.Α με Αριθμ. Δ16γ/602/5/47/Γ/2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. πατήστε εδώ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com