Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ

Υ.Α με Αριθμ. Δ16γ/602/5/47/Γ/2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. πατήστε εδώ