Μόρια ανά μονάδα της 20θμιας κλίμακας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

πατήστε εδώ για να δείτε τα μόρια ανά μονάδα βαθμού πρόσβασης της 20θμιας κλίμακας  στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε κάθε κατεύθυνση/πεδίο υπάρχουν 2 μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που προσθέτουν μόρια και με την συμμετοχή τους στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) και πολλαπλασιαζόμενα με ορισμένους συντελεστές.
Μόρια=(ΓΒΠ)*800 + 130*(Β.Π στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) + 70*(Β.Π στο 2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) ή
Μόρια=(ΓΒΠ)*800 + 90*(Β.Π στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) + 40*(Β.Π στο 2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας)
Στη 1η περίπτωση το άριστα είναι το 20.000 και στη 2η το 18.600
Τα μόρια για κάθε κατεύθυνση και για κάθε μάθημα εξαρτώνται από τα επιστημονικά πεδία.
Ο ΓΒΠ είναι ο Μέσος Όρος των ΒΠ στα 6 ή 7 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα όπως αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα.
Ο Βαθμός Πρόσβασης (ΒΠ) προκύπτει από το 70%  της γραπτής βαθμολογίας στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και το 30% της Προσαρμοσμένης Προφορικής Βαθμολογίας .Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού µόνο κατά δύο(2) μονάδες .Ένα παράδειγμα:

bathmos-prosvasis-bathmos-apol

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

3 thoughts on “Μόρια ανά μονάδα της 20θμιας κλίμακας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. Σπύρο ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση σου.
    Έχω ήδη διορθώσει την αβλεψία και έχω προσθέσει διευκρινήσεις για το ΒΠ και το ΓΒΠ

  2. Ίσως είναι πιο ορθό να λέμε ανά μονάδα βαθμού πρόσβασης στο μάθημα, μιας και η γραπτή επίδοση βελτιώνεται (κατά το σύνηθες) σε σχέση με τον προφορικό βαθμό.

  3. Αγαπητέ συνάδελφε σε συγχαίρω για ακόμη μία φορά για την καταπληκτική δουλειά που κάνεις και τη βοήθεια που μας προσφέρεις.

Leave a Comment

one × 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here