Οι σχολές ανά πεδίο και οι επαγγελματικές προοπτικές ανά σχολή.

Η εργασία αυτή έγινε από το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου το οποίο και ευχαριστώ!

ypomnima.pdf

1o_ep.pdf

2o_ep.pdf

3o_ep.pdf

4o_ep.pdf

5o_ep.pdf

Leave a Comment

5 − 4 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here