Λοβέρδος: Επανεισαγωγή της Πληροφορικής στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων

Ο κ. Λοβέρδος έγραψε σήμερα στο λογαριασμό του στο Facebook: «Δεν σκέφτομαι να κάνω καμία άλλη αλλαγή σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων , πέρα από την επανεισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής το οποίο θεωρώ απαραίτητο για την πρόσβαση των μαθητών στα τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι».

Τη δήλωση του κ. Λοβέρδου μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.facebook.com/andreas.loverdos.50/

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com