Στατιστικά Δεδομένα Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παράγει ποσοτικά δεδομένα που αφορούν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή πληροφορίας που χρησιμεύει στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας.

Το Τμήμα συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και λοιπούς φορείς. Παράλληλα, φροντίζει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρέχει συμβουλευτική συνδρομή προς την Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας για την χορήγηση σχετικών πληροφοριών σε διεθνείς οργανισμούς.

Το εύρος κάλυψης είναι τα προγράμματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης. Τα δεδομένα συλλέγονται με ετήσια πανελλαδική απογραφή με χρήση ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα που αφορούν την πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση αναφέρονται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, ενώ τα δεδομένα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται στα μέσα περίπου της σχολικής χρονιάς.

Αρμόδια Υπηρεσία και στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών,
Τμήμα Γ’ Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
Επικοινωνία: Τηλ .:  210 3442954, 210 3442915, 210 3442958, 210 3442427

FAX: 210 3442076

E-mail: t10dpeetc@minedu.gov.gr

Γραφεία 2109, 2112

Νομοθεσία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Α.Τ.Ε.Ι.
2008-20092007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004

Πανεπιστήμια
2008-20092007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004

Ερωτηματολόγια Ερευνών

Απογραφική Έρευνα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-2012

Απογραφική Έρευνα Πανεπιστημίων 2009-10

Απογραφική Έρευνα ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 2009-10

Απογραφική Έρευνα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2010-2011

Απογραφική Έρευνα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2010-2011

Απογραφική Έρευνα ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 2010-11

Απογραφική Έρευνα Πανεπιστημίων 2010-11

Απογραφική Έρευνα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-2012