Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Τμήμα Δ’ Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

Τελευταία ενημέρωση: 13-05-14

 

1.       Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» και γ) 2013/25/ΕΕ «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», κατά το μέρος που οι δύο τελευταίες οδηγίες τροποποιούν την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

v  Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25209/1-12-2011 (ΦΕΚ 2926 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 117821/ΙΑ/27-8-2013 (ΦΕΚ 2192 Β΄)όμοια:

«Η διοικητική διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας λαμβάνει χώρα με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών είτε σε έντυπη είτε, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ 125 Α’)…»

«Σε περίπτωση υποβολής της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και σε έντυπη μορφή, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο λόγω δικαιολογημένων αμφιβολιών.»

Σχετική ιστοσελίδα: http://www.eu-go.gr/sdportal/

 

2.       Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α΄) παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τους οποίους κατέχουν πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για:

Α) τίτλους:

–          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,

–          μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και

–          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,

ή

Β) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κατόπιν σπουδών σε κολλέγια της ημεδαπής τα προγράμματα σπουδών των οποίων έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με τις με αριθμό 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) και 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3. Σχετική Νομοθεσία

– Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄)

– N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)

Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)

N. 4205/13 (ΦΕΚ 242 Α΄)

Υ.Α. 48066/ΙΑ/31-3-2014 (ΦΕΚ 896 Β΄)

– Υ.Α. 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄)

Υ.Α. 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β΄)

 

4. Σχετικές Πληροφορίες

Α. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ)

i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

iii. Οδηγός Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Β. Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

 

5. Βεβαιώσεις υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. γ΄ του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων εκδίδει κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα κάτωθι:

–        επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

–        επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους,

–       επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ελληνικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τα επαγγέλματα αυτά για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία),

–        Παράβολο υπέρ του Δημοσίου πενήντα (50) Ευρώ.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

α) Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και

β) Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Τα κατά περίπτωση ανωτέρω προβλεπόμενα Παράβολα υπέρ Δημοσίου μπορούν να υποβάλλονται και μέσω της σχετικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στην κατωτέρω ιστοσελίδα:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τμήμα Δ΄ – Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

e-mail: srpq@minedu.gov.gr

fax: (+30) 210 344 3158,

Για ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αρμόδιος φορέας είναι ο  «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. http://www.doatap.gr/