Δικηγορικοί Σύλλογοι σε ρόλο ΔΙΚΑΤΣΑ

Οι κατά τόπους Σύλλογοι θα αποφασίζουν για την εγγραφή των αποφοίτων ιδρυμάτων του εξωτερικού στα μητρώα

Νίκος Μάστορας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ |

Νέες αλλαγές στη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων νομικών σχολών από πανεπιστήμια του εξωτερικού και κολέγια που συνεργάζονται με ξένα ΑΕΙ στους ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποκτούν αρμοδιότητες που παλαιότερα είχε ο ΔΟΑΤΑΠ (το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και μπορούν να θέτουν προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων ασκούμενων δικηγόρων, ενώ η προηγούμενη διαδικασία δεν προέβλεπε κάποιο φίλτρο.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης που ενσωματώθηκε στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο (ν. 4285/10.9.2014) η εγγραφή αποφοίτων ξένων ΑΕΙ και κολεγίων στα Μητρώα Ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας θα ελέγχεται πλέον από κεντρική επιτροπή δικηγόρων, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία κρίση. Αυτή θα αποτελείται από τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, έναν πρόεδρο άλλου Συλλόγου που θα ορίζει η Ολομέλεια και τον πρόεδρο του Συλλόγου όπου επιθυμεί να εγγραφεί ο ασκούμενος.
Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του κολεγίου IdEF Εμμ. Αμαργιανάκης, η νέα διαδικασία προβλέπει τα εξής βήματα:

Περισσότερα

Επαγγελματική Ισοδυναμία αποφοίτων Κολεγίων με τα κρατικά ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ίδια δικαιώματα στην εργασία για τους αποφοίτους του BCA College με αυτούς των δημοσίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, προσφέρει η έναρξη των διαδικασιών αναγνώρισης των πτυχίων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόκειται για τις πρώτες αναγνωρίσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας που επετεύχθησαν και αφορούν πτυχία που εξέδωσαν Πανεπιστήμια χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω φοίτησης σε κολέγιο στην Ελλάδα.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι οι απόφοιτοι του BCA, το οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία, με ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του Λονδίνου, το London Metropolitan University, να μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Επίσης, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Υπενθυμίζεται ότι η αναγνώριση των πτυχίων προβλέπεται μέσω των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η ευρωπαϊκή οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων χωρών της Ε.Ε. που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολεγίων, πλέον, είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου που έχει δοθεί στον απόφοιτο ενός κολεγίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

Περισσότερα

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Τμήμα Δ’ Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

Τελευταία ενημέρωση: 13-05-14

 

1.       Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» και γ) 2013/25/ΕΕ «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας», κατά το μέρος που οι δύο τελευταίες οδηγίες τροποποιούν την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

Περισσότερα