Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Πλέον τα πτυχία που παρέχουν τα κολέγια στους αποφοίτους τους αναγνωρίζονται ως ισότιμα και επαγγελματικά ισοδύναμα με εκείνα που παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ. Ποια όμως είναι η διαδικασία γι’ αυτό;

Η εποχή που τα κολέγια τα οποία συνεργάζονταν με πανεπιστήμια του εξωτερικού αντιμετωπίζονταν από την επίσημη πολιτεία ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με αμφίβολα ή ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους ανήκει εδώ και 3 χρόνια στο παρελθόν.

Οι απόφοιτοι που έχουν πτυχία πανεπιστημίων της ΕΕ έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη ήδη από το 1989 με βάση την Οδηγία 48/1989 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Χρειάστηκε όμως να περάσει πολύς χρόνος και να καταδικαστεί πολλές φορές η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου το 2010 με το ΠΔ 38 αλλά και πιο πρόσφατα με τον Νόμο 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4111/2013, να λυθεί οριστικά το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων, εάν βεβαίως προέρχονται από πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ. Τα τελευταία έτη και ιδίως από το 2013 τα κολέγια έχουν λάβει νέες άδειες λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας.

Δύο τρόποι αναγνώρισης

Τα πτυχία που παρέχουν τα κολέγια αναγνωρίζονται με δύο τρόπους:

– Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36/2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια άσκησης, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

– Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36/2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.λπ.

Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων με εκείνα των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο αποφαίνεται για τη χορήγηση της ισοδυναμίας. Ειδικότερα με τους Νόμους 4093/12-11-2012 (Α’222) και  4111/25-1-2013 (ΦΕΚ18Α’) αποσαφηνίστηκε ότι:

«1.α. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες Αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών […]».

Αυτό σημαίνει ότι αναγορεύτηκαν σε παρόχους αποκλειστικά και μόνο ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές σε σύμπραξη με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της EE, οι οποίες οδηγούν σε bachelor τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Το ΣΑΕΠ λειτουργεί περίπου όπως ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) με την επιπρόσθετη υποχρέωση να συνεκτιμά και την επαγγελματική πείρα την οποία έχει ενδεχομένως αποκτήσει ήδη ο αιτών, χωρίς όμως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου κράτους – μέλους της ΕΕ με φοίτηση σε κολέγιο  υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ και ζητεί την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχει με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το ΣΑΕΠ δύναται να απαιτεί την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.

Με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896Β’/10-3-2014) «Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α’ του ΠΔ 38/2010» συνεστήθη και η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, η οποία θα διενεργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το ΣΑΕΠ απέκτησε πλήρη δομή ώστε να ολοκληρώνει αυτοτελώς όλη τη διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας και να διενεργεί τη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΔΟΑΤΑΠ στέλνει τους πτυχιούχους στους οποίους χρεώνει μαθήματα να εξεταστούν σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Στην πράξη, επειδή ακόμα και σήμερα η Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν έχει λειτουργήσει, υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις προς αναγνώριση που εκκρεμούν, παρότι θα έπρεπε να κρίνονται το πολύ εντός έξι μηνών. Αυτό το διαπίστωσε και ο πρώην υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, ο οποίος τόνισε ότι «το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο έχει οδηγήσει στη συσσώρευση 3.000 αιτήσεων αναγνώρισης, οι οποίες καθημερινά αυξάνονται». Μάλιστα, είχε δηλώσει πρόθεση να παρέμβει με ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές. Τα μεταπτυχιακά πάντως αναγνωρίζονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Τι ισχύει στην πράξη

Ιστορικά, το πρώτο πτυχίο κολεγίου αναγνωρίστηκε το 2010 με την πράξη 6/2010 του ΣΑΕΠ και αφορούσε τετραετές πτυχίο οικονομολόγου γαλλικού πανεπιστημίου με φοίτηση στο ελληνικό κολέγιο IdEF.

Πτυχία οικονομολόγων: Αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων.

Master οικονομολόγων: Αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά χωρίς χρέωση μαθημάτων.

Πτυχία Νομικής: Αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων ανάλογα με τα έτη σπουδών και τη συνάφεια του Δικαίου προς το ελληνικό. Οι ενδιαφερόμενοι για να ασκήσουν το δικηγορικό λειτούργημα υποβάλλουν αίτηση στους δικηγορικούς συλλόγους και ακολουθούν το τυπικό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή εξετάσεις.

Πτυχία ψυχολόγων: Αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων.

Master ψυχολόγων: Αναγνωρίζονται από το ΣΑΕΠ ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά χωρίς χρέωση μαθημάτων. Μάλιστα το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών – ICPS που εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο ανακοίνωσε τις πρώτες αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών στο συγκεκριμένο αντικείμενο ήδη από το 2013.

Πτυχία και master μηχανικών: Οι ενδιαφερόμενοι προκρίνουν τη διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων διότι τους επιτρέπει να συνεκτιμήσουν και το master τους ώστε να πετύχουν μικρότερη χρέωση μαθημάτων.

Πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ