Τι ισχύει για τα Κολλέγια

Ο βασικός νόμος για τα Κολλέγια είναι είναι ο 4093/2012 ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει:
« Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.»

Αρμόδιο για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι το ο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Με νομοθετική ρύθμιση  η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης για όμοιες περιπτώσεις, απλουστεύεται μέσω της «απλοποιημένης διαδικασίας αναγνώρισης».Η νέα διαδικασία ισχύει για περιπτώσεις όπου υπάρχει προηγούμενη θετική κρίση του Συμβουλίου για περίπτωση όμοια με την κρινόμενη. Με τη ρύθμιση αποσυμφορείται το ΣΑΕΠ, το οποίο πλέον θα επιλαμβάνεται μόνο των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει αποφανθεί το ίδιο στο παρελθόν.
(περισσότερα : http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589 )

Το Υπουργείο Παιδείας σε Δελτίο  Τύπου 19-7-2017 αναφέρει:

19-07-17 ΣΑΕΠ: επιτάχυνση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τίτλων σπουδών με νομοθετική πρωτοβουλία

Περισσότερες από 2.000 αιτήσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τίτλων σπουδών επαγγελματικής ισοδυναμίας εξέτασε από τις αρχές του 2016 μέχρι σήμερα το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ενώ με νομοθετική πρωτοβουλία το ΥΠΠΕΘ επιταχύνει και απλοποιεί το έργο του, προκειμένου να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον το φαινόμενο συσσώρευσης αιτήσεων ενδιαφερομένων και η πολυετής αναμονή των αιτούντων.

Πιο συγκεκριμένα, με τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης για όμοιες περιπτώσεις, απλουστεύεται μέσω της «απλοποιημένης διαδικασίας αναγνώρισης» από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η νέα αυτή διαδικασία ισχύει για περιπτώσεις όπου υπάρχει προηγούμενη θετική κρίση του Συμβουλίου για περίπτωση όμοια με την κρινόμενη.

Με τη ρύθμιση αυτή αποσυμφορείται το ΣΑΕΠ, το οποίο πλέον επιλαμβάνεται μόνο των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει αποφανθεί το ίδιο στο παρελθόν.

Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται αφενός η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη και αφετέρου η εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινων πόρων για τη διοικητική υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01/2016-01/2017, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, το ΣΑΕΠ εξέτασε συνολικά 1.846 αιτήσεις –ενώ κατά την τριετία 2013-2015 είχαν εξεταστεί μόλις 1.537 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις τελευταίες κυβερνητικές ανασυγκροτήσεις το ΣΑΕΠ δεν ανέστειλε επί μακρόν την λειτουργία του, όπως γινόταν στο παρελθόν. Η ομηρεία των χιλιάδων οικογενειών που, από το 2013 περίμεναν το «εισιτήριο» για την αγορά εργασίας που τους είχαν υποσχεθεί, έληξε χάρις σε νομοθετικές παρεμβάσεις αυτής της κυβέρνησης και στην υπεύθυνη στάση των διοικητικών υπαλλήλων.

Το ΣΑΕΠ συστάθηκε με το ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α’) και λειτουργεί με όλες τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα περί συλλογικών οργάνων).

Εξετάζει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεών του από αιτούντες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και υποθέσεις εξ αναβολής από προηγούμενη συνεδρίαση. Τέλος, το ΣΑΕΠ εξετάζει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μετά την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ίδιου του Συμβουλίου.
— τέλος Δελτίο Τύπου —–

Ένα παράδειγμα επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα Κολλέγια για το επάγγελμα των Λογοθεραπευτών.
Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49 /2016 “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών” αναφέρεται:
Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:
1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
2. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας
της ημεδαπής ή
3. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.