Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 4186/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, η κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών γίνεται με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα . Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

/////////////////////////////////////////////////

Νομική ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΜΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 23/05/2014

Φαρμακευτική ΕΚΠΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Νηπιαγωγών Φλώρινας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ