Το αυτογκόλ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για το Νέο Λύκειο.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 9 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Το παρακάτω άρθρο/επιστολή είναι δημοσιευμένο στο site της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας:

Συντελεστές βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων του Ε.Π.Ε. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες


ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

 • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΑΔΙΠ
 • ΟΛΜΕ
 • Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
 • Μέσα Ενημέρωσης
 • Ένωση Ελλήνων Χημικών

ΘΕΜΑ: «Συντελεστές βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων του Ε.Π.Ε. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες»

Αθήνα, 05-01-2015

κύριε Υπουργέ,

Η επαναφορά του μαθήματος της Πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με το νόμο 4310/2014, ήταν μια επιτακτική εκπαιδευτική ανάγκη και ένα καθολικό αίτημα της κοινωνίας το οποίο ορθώς εισακούστηκε. Δυστυχώς η επαναφορά αυτή συνοδεύτηκε με την αδικαιολόγητη κατάργηση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», διδασκαλίας 2 ωρών/εβδομάδα, της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, υποβαθμίζοντας σημαντικά την παρεχόμενη Γενική Παιδεία, όπως σας περιγράφουμε και στο έγγραφο με θέμα «Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου» (tinyurl.com/o42ewrv), που εστάλη στο Υπουργείο στις 13/11/2014. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος 4310/2014 επανέφερε το μάθημα της Πληροφορικής στις εξετάσεις (δηλ. ως επιλογή μεταξύ αυτού και της Χημείας), ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια αδικαιολόγητη διάσπαση του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης “Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες”. Τον τελευταίο καιρό κυοφορείται δυστυχώς η αντίληψη ότι η επιλογή από το μαθητή ενός εκ των δύο μαθημάτων συνεπάγεται αναγκαστικά και το διαχωρισμό των τμημάτων σε δύο ή περισσότερες λίστες. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι επ’ ουδενί αναγκαίο ούτε και επιβάλλεται από το νόμο.

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η παρουσίαση μιας πρότασης η οποία δίνει τη δυνατότητα, πάντοτε στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, να παραμείνει το Ε.Π.Ε. “Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες” αδιάσπατο και ο κάθε μαθητής να μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου ανεξαρτήτως του μαθήματος (πληροφορικής ή χημείας) που θα επιλέξει. Ο στόχος της πρότασής μας είναι να μην περιοριστούν οι επιλογές των μαθητών και να μην δημιουργηθούν τεχνητοί και αδικαιολόγητοι διαχωρισμοί των θετικών και τεχνολογικών τμημάτων σε λίστες.

Το κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατάλληλη επιλογή των συντελεστών βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων που ορίζει ο Ν.4186/2013 (Αρ. 4, παρ. 2). Για κάθε τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση θα ορισθεί ένα και μοναδικό μάθημα το οποίο θα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 1.3 αντί για 1) ενώ τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα θα έχουν όλα τον ίδιο αλλά μειωμένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 0.9 αντί για 1). Για τα τμήματα Μαθηματικών το μάθημα με αυξημένο συντελεστή θα είναι προφανώς τα μαθηματικά, για τα τμήματα Πληροφορικής η πληροφορική, για τα τμήματα Χημείας η χημεία, κ.ο.κ. Στη γενική περίπτωση, ένας μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) θα έχει συμφέρον να στοχεύσει σε τμήματα που δίνουν αυξημένο συντελετή βαρύτητας σε οποιοδήποτε μάθημα εκτός την χημεία (αντίστοιχα την πληροφορική), διότι σε αυτό το μάθημα δεν θα έχει εξεταστεί και επομένως δεν θα έχει τη δυνατότητα να το προσμετρήσει με αυξημένο συντελεστή. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα απαγορεύεται. Αν ένας μαθητής επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) αλλά στοχεύσει σε τμήμα που δίνει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στη χημεία (αντίστοιχα στην πληροφορική), θα γνωρίζει ότι κανένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματά του δεν θα προσμετρηθεί με τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα θα προσμετρηθούν με το μειωμένο συντελεστή βαρύτητας, αυτό θα οδηγήσει προφανώς σε χαμηλότερη συνολική βαθμολογία. Άρα, ο μαθητής θα πληρώσει ένα μικρό τίμημα για να στοχεύσει σε τμήμα το οποίο δίνει αυξημένη βαρύτητα στο μάθημα (πληροφορικής ή χημείας) στο οποίο αυτός δεν εξετάστηκε. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου και δεν θα είναι δέσμιος μιας επιλογής μαθήματος που έκανε στην αρχή της Γ’ τάξης του Λυκείου.

Για καλύτερη κατανόηση της πρότασης ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα:

Έστω ότι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας που έχει επιλεγεί για τα τμήματα Στατιστικής, Χημικών Μηχανικών, Ψηφιακών Συστημάτων, και Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα τα μαθηματικά, η χημεία, η πληροφορική και η φυσική, και οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί βάσει του Ν. 4186/2013 είναι 1.3 για το μάθημα βαρύτητας και 0.9 για τα υπόλοιπα 3 μαθήματα. Αν ένας μαθητής επιλέξει στην αρχή της Γ’ Λυκείου τη χημεία ως 4ο εξεταζόμενο μάθημα ο υπολογισμός των μονάδων του ανάλογα το τμήμα εισαγωγής θα γίνει ως εξής:

α) για το Τμήμα Στατιστικής: 0.9 * Χημεία + 1.3 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

β) για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 1.3 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

γ) για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 1.3 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

δ) για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα.

Δηλαδή θα χάνει μόρια μόνο στην περίπτωση που επιλέξει τμήμα που έχει καθορίσει μάθημα βαρύτητας το οποίο δεν έχει διδαχθεί, χωρίς ωστόσο να του απαγορεύει την εισαγωγή του σε αυτό.

Πρόκειται για μια πρόταση η οποία, α) είναι απλή στην υλοποίηση, β) βασίζεται στο ισχύον σύστημα συντελεστών βαρύτητας, γ) δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμο, δ) δίνει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή τμημάτων, ε) διατηρεί το πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ενιαίο και αδιάσπαστο, και στ) μας απαλλάσσει από την αδικαιολόγητη δημιουργία τεχνητών λιστών οι οποίες είναι εντελώς υποκειμενικές και προβληματικές και δεν συνάδουν με την τρέχουσα διεπιστημονική και διαθεματική θεώρηση των επιστημών.

Για τους λόγους αυτούς η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καλεί τον Υπουργό Παιδείας να υιοθετήσει την πρότασή μας και να την εφαρμόσει στη διαδικασία καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4186/2013.


Αρχεία:
protash_syntelestwn.pdf193 K

πηγή

Το σχόλιο μου : η παραπάνω πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την θέση των πληροφορικών (μέχρι χτες ) πού έλεγε ότι δεν μπορείς να περνάς σε τμήματα πληροφορικής διαγωνιζόμενος σε χημεία και το αντίστροφο:Να περνάς χημικός διαγωνιζόμενος στη πληροφορική. Τη θεωρώ ακατανόητη! Είναι κλασσική περίπτωση αυτογκόλ !!!

2 σκέψεις στο “Το αυτογκόλ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για το Νέο Λύκειο.

 1. 1]από που προκύπτει “το δεν είναι σωστό επιστημονικά ούτε πρακτικά εφαρμόσιμο να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Χημείας και Πληροφορικής και θα έπρεπε να εξετάζονται και τα 5 μαθήματα.”;
  2]H συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων στη διαβούλευση για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1687) που έγιναν από εκπαιδευτικούς πληροφορικής υποστηρίζουν το αυτονόητο: Να περνάς στις σχολές πληροφορικής εξεταζόμενος στην Πληροφορική.
  Η πρόταση της ΕΠΕ θα συνεχίσει τον παραλογισμό του συστήματος εισαγωγής που ισχύει σήμερα:Περνάς χημικός χωρίς να εξεταστείς στη χημεία (Τεχνολογική) και πληροφορική χωρίς να εξεταστείς στη Πληροφορική (Θετική). Συμφωνείτε; Γιατί αυτό να θεωρείτε ότι είναι δικαιότερο για το μαθητή;;

 2. Επειδή ασχολείστε αρκετά με το εξεταστικό σύστημα όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις στο site σας θα περίμενα μια πιο ουσιαστική εξέταση της πρότασης της ΕΠΕ για τους συντελεστές βαρύτητας και όχι ένα βιαστικό “επικοινωνιακό” χαρακτηρισμό.

  Η πρόταση λοιπόν της ΕΠΕ πριν και κατά τη συζήτηση της τροπολογίας του 2014 ήταν ότι δεν είναι σωστό επιστημονικά ούτε πρακτικά εφαρμόσιμο να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Χημείας και Πληροφορικής και θα έπρεπε να εξετάζονται και τα 5 μαθήματα. Αφού το νέο σύστημα βασίζεται στην εξέταση μόνο 4 μαθημάτων θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί ο διαχωρισμός του πεδίου θετικών και τεχνολογικών σπουδών γιατί όποιο διαχωρισμό και αν κάνουν θα ζημιωθούν οι μαθητές οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε σχολές Χημείας ή Πληροφορικής χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο ή δικαιολόγηση για αυτή την επιλογή (γιατί για παράδειγμα να μην ήταν μεταξύ πληροφορικής και φυσικής ή γιατί να μην διάλεγε 4 από τα 5 μαθήματα θετικών επιστημών που θα ήθελε ο κάθε μαθητής, κλπ).

  Με αυτά τα δεδομένα η ΕΠΕ προσπάθησε να προτείνει μια λύση που ΔΕΝ είναι η βέλτιστη επιστημονικά αλλά είναι η καλύτερη δυνατή και η όσο το δυνατό δικαιότερη όσον αφορά τις δυνατότητες επιλογών που έχει ο μαθητής. Ταυτόχρονα είναι συμβατή και με το σύστημα συντελεστών που ισχύει και σήμερα. Με την πρόταση αυτή ο μαθητής επιλέγει το μάθημα που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά του και δηλώνει τις αντίστοιχες σχολές που τον ενδιαφέρουν. Είναι λογικό όποιος ενδιαφέρεται για σχολές πληροφορικής να επιλέξει το μάθημα πληροφορικής γιατί αν επιλέξει χημεία θα χάσει κάποια μόρια (στην περίπτωση της άριστης βαθμολογίας μέχρι 800)εξασφαλίζοντας έτσι οι μαθητές που ενδιαφέρονται για σχολές πληροφορικής να έχουν διδαχθεί μάθημα πληροφορικής. Όμως παράλληλα η πρόταση αυτή δεν περιορίζει τις επιλογές των μαθητών όπως κάνει το σύστημα του διαχωρισμού του πεδίου. Σκεφτείτε για παράδειγμα την περίπτωση που στη λίστα με το μάθημα πληροφορικής μπει το μαθηματικό τμήμα και στη λίστα με το μάθημα της χημείας το φυσικό τμήμα, τότε ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ φυσικού και μαθηματικού από την αρχή της Γ Λυκείου. Με λίγα λόγια κάθε διαχωρισμός του πεδίου οδηγεί σε λιγότερες επιλογές ή αποκλεισμό κάποιων σχολών. Είναι επιστημονικά σωστό και δίκαιο για τον υποψήφιο?

Σχολιάστε

8 + seven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here