Ερώτηση στη Βουλή για την πολύμηνη καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας της ανακοίνωσης των Συντελεστών Βαρύτητας

το έγγραφο της ερώτησης

Κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 11, του νόμου 4777/2021, οι συντελεστές
βαρύτητας που αποδίδονται στα σχετικά με το αντικείμενο των Σχολών των ΑΕΙ πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία
εκδίδεται, έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά
στην εισαγωγή στην όποια οικεία σχολή, στο όποιο οικείο τμήμα ή στην όποια οικεία
εισαγωγική κατεύθυνση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ως άνω ανώτατο ίδρυμα δεν
καθορίσει έγκαιρα τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση
του/της εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 58, του 4777/2021: «Ειδικά η
παρ. 6, του άρθρου 13Δ, του ν. 4186/2013, η οποία προστίθεται με την παρ. 3, του άρθρου
11, του παρόντος, ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο και
αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος
εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021». Μέχρι τώρα, οι μόνες σχολές που καθόρισαν συντελεστές
βαρύτητας των σχετικών με το αντικείμενό τους εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλήνιες
εξετάσεις του 2022 είναι οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών («Α.Σ.Σ.Υ.»), η
Σχολή Αστυφυλάκων, η Σχολή Πυροσβεστών, η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι Σχολές
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού («ΑΕΝ»), καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης («Α.Σ.Τ.Ε.»), του Υπουργείου Τουρισμού. Οι υπόλοιπες σχολές ΑΕΙ δεν
γνωστοποίησαν τους συντελεστές βαρύτητας των σχετικών με το αντικείμενό τους
εξεταζόμενων μαθημάτων για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2022, ως όφειλαν.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει από μεγάλο αριθμό Σχολών ΑΕΙ η κοινοποίηση των
συντελεστών βαρύτητας των σχετικών με το αντικείμενό τους εξεταζόμενων μαθημάτων για
τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022;
2. Σκοπεύετε να ζητήσετε άμεσα από τους υπευθύνους των ανωτέρω Σχολών ΑΕΙ να
επισπεύσουν την κοινοποίηση των συντελεστών βαρύτητας των σχετικών με το αντικείμενό
τους εξεταζόμενων μαθημάτων για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022 ή θα αυτοί θα
καθοριστούν από το Υπουργείο σας;
3. Αν δεν θεωρείτε επουσιώδες το χρονικό περιθώριο της ανακοίνωσης/κοινοποίησης των
συντελεστών βαρύτητας από τους ως άνω υπευθύνους των Σχολών ΑΕΙ των σχετικών με το
αντικείμενό τους εξεταζόμενων μαθημάτων για τις πανελλήνιες εξετάσεις για ποιον λόγο
νομοθετήσατε επ’ αυτού;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

προσθήκη του διαχειριστή : Για το ίδιο θέμα υπάρχει σχετική ανάρτησή μου από 3/10/2021