Αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας της ανακοίνωσης των Συντελεστών Βαρύτητας

Ο νόμος 4777  προβλέπει ότι στις πανελλαδικές 2022 οι σχολές θα ορίζουν του Συντελεστές Βαρύτητας (ΣΒ) . Ο νόμος 4777 αναφέρει: “Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του  επόμενου σχολικού έτους” . Δηλαδή οι υποψήφιοι έπρεπε να γνωρίζουν τους ΣΒ μέχρι 31 Μαΐου 2021.  Μέχρι σήμερα, 3/10/2021,   όμως έχουν ανακοινωθεί μόνο οι ΣΒ για τις σχολές των Ενστόλων (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΑΕΝ) και τις ΑΣΤΕ. Μέχρι σήμερα  οι υπόλοιπες περίπου 400 σχολές δεν έχουν ανακοινώσει  ακόμη τους ΣΒ! Από την μελέτη των ΣΒ των  Ενστόλων προκύπτουν σε πολλές σχολές μεγάλες αλλαγές. Είναι αδιανόητο 3 εβδομάδες μετά από την έναρξη των σχολείων και 5 μήνες μετά από την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία να μην έχουν ανακοινωθεί οι ΣΒ. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αργήσει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

Καλοδήμος Δημήτρης

 

Παράρτημα

Νόμος 4777

– Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η ανά σχολή, τμήμα  ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των  μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα  (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου  επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για  τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. 

-Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία  εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος  ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή  στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων  η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε  κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και  δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα  των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις  των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων,  η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε  ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής  βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις  πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%