κ. Κεραμέως δεν έχουν επιλέξει τους Συντελεστές Βαρύτητας τα ίδια τα πανεπιστήμια .

Η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως δήλωσε : “τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν επιλέξει τη βαρύτητα που θα μετράει το κάθε μάθημα” . Αυτό ΔΕΝ ισχύει! Το σωστό είναι: τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν επιλέξει το 20% της βαρύτητας  και των τεσσάρων μαθημάτων και το υπόλοιπο 80% το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με τον νόμο 4777:”Οι συντελεστές βαρύτητας (ΣΒ) που αποδίδονται στα  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία  εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος  ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή  στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων  η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε  κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα  των συντελεστών αποδίδει το 100%.” Επομένως τα πανεπιστήμια δεν έχουν στην διάθεση τους το 100% των συντελεστών. Το 80% έχει (προ) καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Τα πανεπιστήμια καθόρισαν ΜΟΝΟ το 20%.   Τελικά έχουμε περίπου 3000 ΣΒ για τα ΓΕΛ και 3000 ΣΒ για τα ΕΠΑΛ για να οριστεί το 20% των ΣΒ !!! (Αναλυτικά εδώ ) . Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι περίπου στο 42% (192 στα 460) των τμημάτων  ΟΛΟΙ οι Συντελεστές Βαρύτητας είναι ΙΣΟΙ με 25%!

Καλοδήμος Δημήτρης