Χιλιάδες Συντελεστές Βαρύτητας για να καθορίσουν τα Τμήματα το 20% των Συντελεστών Βαρύτητας !!!!

Σύμφωνα με το ν.4777 από το 2022 το κάθε τμήμα θα ορίζει συντελεστή βαρύτητα για κάθε ένα από 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.  Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 20%.  
Στο Μηχανογραφικό των ΓΕΛ  έχουμε την παρακάτω κατανομή τμημάτων σε 1, 2, 3 ή 4 ΕΠ  :
Σε Ένα μόνο ΕΠ >299 x4=1196 συντελεστές
Σε Δύο ΕΠ >112x4x2= 896 συντελεστές
Σε Τρία ΕΠ > 7x4x3=84 συντελεστές
Σε Τέσσερα ΕΠ >42x4x4=672 συντελεστές
Σύνολο 2848 συντελεστές

To 2022 θα  έχουμε άλλες 4 στρατιωτικές σχολές οι 3 θα ανήκουν σε ένα ΕΠ και η 1 σε 2ΕΠ επομένως  άλλες 3×4+1×8=20 συντελεστές Σύνολο 2868 συντελεστές για τα 4 μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ.  Δηλαδή απαιτούνται 3000 περίπου Συντελεστές  Βαρύτητας για να καθορίσουν  το 20% των Συντελεστών Βαρύτητας. Απίστευτο και όμως αληθινό ! Τόση φασαρία για το τίποτα!

Για τα  Ειδικά Μαθήματα  προβλέπεται ότι : Στις περιπτώσεις  τμημάτων η εισαγωγή στα οποία προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις τμημάτων στα οποία εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 4%. Στα ΓΕΛ 46  τμήματα απαιτούν ένα ή δύο ειδικά μαθήματα.

Το νέο σύστημα είναι το πιο πολύπλοκο που έχει ποτέ εφαρμοστεί και δεν θα λύσει προβλήματα αντίθετα θα προσθέσει πολλά νέα.

Καλοδήμος Δ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.