Μόνο το 20% των συντελεστών βαρύτητας θα καθορίζεται από τα Τμήματα

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με το ν.4777 από το 2022 το κάθε τμήμα θα ορίζει συντελεστή βαρύτητα για κάθε ένα από 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.  Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 20%.
Στο Μηχανογραφικό του 2021 έχουμε

Για τα  Ειδικά Μαθήματα  προβλέπεται ότι : Στις περιπτώσεις  τμημάτων η εισαγωγή στα οποία προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις τμημάτων στα οποία εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 4%. Και στη Ειδικά Μαθήματα τόση φασαρία για το τίποτα!

Το νέο σύστημα ίσως είναι το πιο πολύπλοκο που έχει ποτέ εφαρμοστεί και δεν θα λύσει προβλήματα αντίθετα θα προσθέσει νέα.

Καλοδήμος Δ.

Σχολιάστε

17 + seven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here