Αλλαγές σε Συντελεστές Βαρύτητας Στρατιωτικών Σχολών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής» (Β’ 2281), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
Το ΦΕΚ 20230203612

Στα 3 τμήματα της ΣΜΥΑ άλλαξαν οι Συντελεστές Βαρύτητας  της Φυσικής και Χημείας από 20% και 25% σε 25% και 20%