Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για 2 χρόνια.

Στο Άρθρο 37 του νόμου 4327 αναφέρεται:
Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4186/2013 και το άρθρο 51 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), για τα σχολικά έτη 2015−2016 και 2016−2017 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.