Το ΦΕΚ για το νέο νόμο 4653 του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις

ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4653_2020.pdf (316 kB)

Άρθρο 33 Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 34 Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις θεμάτων σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
Άρθρο 37 Θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Άρθρο 39 Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α ́ 159)
Άρθρο 41 Θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 44 Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α ́ 17)
Άρθρο 47 Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου
Άρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) [ΕΚΔΡΟΜΕΣ] Άρθρο 54 Τροποποιήσεις των νόμων 4186/2013 (Α ́ 193) και 4610/2019 (Α ́ 70)
Άρθρο 55 Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α ́45) [ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ] Άρθρο 56 Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109 ) [ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ] Άρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29)
Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».
Άρθρο 66 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης