Ψήφισμα Συνέλευσης Τμήματος Μαθηματικών για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, συζήτησε στη συνεδρίαση 522 (23.1.2020) το πρόσφατο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου, για τη «διακρίβωση» των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται δεκτά τα πτυχία που χορηγούνται από τα κολέγια, κατοχυρώνοντας επαγγελματικά δικαιώματα εργασίας στην εκπαίδευση σε οποιονδήποτε κάτοχο πτυχίου ή σχετικών επαγγελματικών προσόντων, ανεξαρτήτως τρόπου και χώρας απόκτησής τους, παρακάμπτοντας τον ΔΟΑΤΑΠ, χωρίς να επιβάλεται η κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας στους κατόχους αυτών των πτυχίων, εξισώνοντας διαφορετικού επιπέδου σπουδές και ιδρύματα.

Με το άρθρο 50 οι απόφοιτοι/-ες των κολλεγίων, που κατά κανόνα έχουν κάνει σπουδές που διαρκούν τρία χρόνια, με λιγότερα μαθήματα από αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων, χωρίς την απαραίτητη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και χωρίς την αξιολόγηση των κολεγίων από την ανεξάρτητη αρχή που αξιολογεί τα ελληνικά ΑΕΙ, εξομοιώνονται αυτόματα με αποφοίτους «καθηγητικών» και των παιδαγωγικών σχολών.

Για τους λόγους αυτούς η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών δηλώνει την αντίθεσή της με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου και ζητά να τεθούν έστω και εκ των υστέρων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συν. 30014/22-1-2020), εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικές δικλίδες, μέσα από ένα σοβαρό και αναλυτικό πλαίσιο ελέγχου των εκπαιδευτικών και λοιπών διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης, θεσπίζοντας κριτήρια που θα προφυλάσσουν και θα ελέγχουν τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και των φορέων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.