Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις 

 Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου 

Τα πρώτα 19 άρθρα είναι για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
Το άρθρο 20 έως το 27: ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Το άρθρο 28 έως το 32:ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)

 Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης