Η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018

Την Πέμπτη 3-10-2019, ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, Καθηγητής Π. Κυπριανός, συνοδευόμενος από τη Γεν. Δ/ντρια της ΑΔΙΠ, Δρ. Χρ. Μπέστα υπέβαλαν την Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4009/11. Ακολούθως, η Έκθεση υπεβλήθη στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018.

η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει:
Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 (72%) όσο και των νέων αποφοίτων ηλικίας 25¬34 (68%) απέχοντας 16 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 12%, σε σύγκριση με τους αποφοίτους προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ η κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 14%. Όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απέχοντας 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο. Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των χωρών της ΕΕ28 παρόλο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2014-2018. Ειδικότερα, η ανεργία των γυναικών κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα ποσοστά έναντι αυτών των ανδρών, φθάνοντας σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό.