Ρυθμίσεις για ΔΟΑΤΑΠ & ΕΠΑΣ

Το ΦΕΚ 20220100195 Νόμος 4982

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 99 Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων – Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021
Άρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022
Άρθρο 102 Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του ν. 4763/2020
N 4957:
Το ΦΕΚ 20220100147

Τελαυταία τροποποίηση 8 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 15 Οκτωβρίου, 2022