Ένταξη αποφοίτων σε κλάδους ΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 149 /2017 (2)
Ένταξη των αποφοίτων των τμημάτων «Βιολογικής Γεωργίας» του TEI Ιονίων Νήσων, «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του TEI Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
και ΠΕ09 Οικονομολόγων, αντίστοιχα.

αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1.α. Οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιολογικής Γεωργίας» του TEI Ιονίων Νήσων εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα
εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.12 «Φυτικής Παραγωγής», που προβλέπε-
ται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 8 περ. ιη’ του ν.1566/1985 (167 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο
15 του ν. 1586/1986 (37 Α’), και την υπ’ αριθμ. Δ2/31826/23-12-1986 υπουργική απόφαση (932 Β)’, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,
β. Οι απόφοιτοι του τμήματος «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕ18.17 «Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και
8 περ. ιη’ του ν.1566/1985 (167 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν. 1586/1986 (37 Α’), και την υπ’αριθμ.
Δ2/31826/23-12-1986 υπουργική απόφαση (932 Β)’, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
γ. Οι απόφοιτοι του τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕ09 Οικονομολόγων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. θ’ του ν. 1566/1985
(167 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν. 1586/1986 (37 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017