Σε ποιους πτυχιούχους επιτρέπεται η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 με τίτλο: “Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων”  δικαίωμα έχει όποιος :
“Έχει πτυχίο γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής των άρθρων 1, 2 και 7 του π.δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α΄ 47) ή ισότιμο πτυχίο του αντίστοιχου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.”