Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να αξιολογήσουμε μια σχολή.

Σύμφωνα με την Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)
πρέπει να εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δομή & οργάνωση curriculum
Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών ως προς τη διάρθρωση (π.χ. αλληλουχία μαθημάτων, σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, ECTS) αλλά και ως προς το περιεχόμενο.
Επικαιροποίηση curriculum
Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων , αλλά και ως προς την ύπαρξη και αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασιών επικαιροποίησης τους
Επικαλύψεις ύλης — υπερβολικός αριθμός μαθημάτων.
Αξιολόγηση της ύπαρξης επικαλύψεων και του υπερβολικού φόρτου μαθημάτων
Πτυχιακή εργασία
Αξιολόγηση επιπέδου πτυχιακής εργασίας, χρόνου εκπόνησης, ποιότητας επίβλεψης και ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης
Πρακτική άσκηση
Αξιολόγηση φορέων εκπόνησης, επίβλεψης, ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης, αποτελεσματικότητας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Συνεργασία Καθηγητών-φοιτητών
Αξιολόγηση της συνεργασίας καθηγητών-φοιτητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας, αλλά και πέραν αυτής αξιολόγηση της υποστήριξης και της προσβασιμότητας
Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
Αξιολόγηση του συνόλου των μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται (π.χ. διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη,ερωταπαντήσεις, πρακτική εξάσκηση κλπ).
Σύστημα αξιολόγησης διδασκαλίας
Αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές μέσω ερωτηματολογίων, της συμμετοχής των φοιτητών, της συστηματικής διάχυσης και αξιοποίησης των πορισμάτων
Σύνδεση Διδασκαλίας με έρευνα
Αξιολόγηση της συστηματικής ενσωμάτωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων και της εισαγωγής ερευνητικής μεθοδολογίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
Εργαστηριακός Εξοπλισμός Διδασκαλίας
Αξιολόγηση της ύπαρξης και αξιοποίησης σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας.

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητική υποδομή
Αξιολόγηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή έρευνας
Αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα
Αξιολόγηση κατά κύριο λόγο των δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές των κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, τις βιβλιοκρισίες, τις διακρίσεις κλπ. Στο σύνολο των μόνιμων μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος
Ερευνητικά προγράμματα
Αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των ερευνητικών συνεργασιών με φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ερευνητική πολιτική (στόχοι-αξιολόγηση)
Αξιολόγηση των στόχων, των κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας, της προβολής και της αξιολόγησης του ερευνητικού έργου των τμημάτων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βιβλιοθήκη
Αξιολόγηση της επάρκειας και ποιότητας των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης, της οργάνωσης και της διάρκειας λειτουργίας της καθώς και της επάρκειας των χώρων και του εξοπλισμού των αναγνωστηρίων
Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Αξιολόγηση της αξιοποίησης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό έργο αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες του Τμήματος (ιστότοπος, e-class, Wi-Fi, κλπ).
Κτηριακές Υποδομές
Αξιολόγηση της επάρκειας, καταλληλότητας και λειτουργικότητας των χώρων εργαστηριακής και θεωρητικής διδασκαλίας, των γραφείων, αλλά και των υποστηρικτικών μονάδων (όπως π.χ. η φοιτητική εστία , το εστιατόριο κλπ.)
Καθαριότητα /Φύλαξη /Ασφάλεια
Αξιολόγηση των συνθηκών καθαριότητας/φύλαξης/ασφάλειας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Αξιολόγηση της κοινωνικής δράσης του Τμήματος, της παροχής υπηρεσιών και των συνεργασιών του Τμήματος με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς (ΚΠΠ) Φορείς, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Οι παραπάνω δείκτες αξιολογούνται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγηση που μπορείτε να δείτε εδώ

Καλοδήμος Δ.