Αξιολόγηση του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας

Αξιολόγηση του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας (635)

Σύμφωνα με έκθεση της ΑΔΙΠ :

ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
 Υψηλής ποιότητας συγγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό από τα μέλη ΕΠ.
 Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
 Απαιτείται αύξηση του αριθμού μόνιμων μελών ΕΠ.
 Περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα εξαιτίας του φόρτου εργασίας και των περιορισμένων πόρων.
 Ελλιπής εργαστηριακός & ερευνητικός εξοπλισμός.

Τελαυταία τροποποίηση 6 Ιουλίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 21 Ιουνίου, 2015