ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (κωδ:333)

Στο site  της Σχολής [ http://www.cs.aueb.gr ] αναφέρεται:
Σκοπός του Οδηγού Σπουδών είναι να παρουσιάσει το Τμήμα, την οργάνωσή του, τις υπηρεσίες που παρέχει στους φοιτητές του καθώς και ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να εκφράζει τη φιλοσοφία και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Πληροφορικής.

Διαβάστε τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών 2008-2009.image loading

(E) Σε ποιο επιστημονικό πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου κατατάσσεται το Τμήμα σας;

(A) Το Τμήμα μας, όσον αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις, ανήκει στα κοινά Τμήματα του 2oυ και 4ου επιστημονικών πεδίων (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).

(Ε) Ποια ήταν η βάση του τμήματος Πληροφορικής στις Προηγούμενες εξετάσεις;

(Α) Το 2008 στο τμήμα Πληροφορικής εισήχθησαν 171 φοιτητές μέσω εξετάσεων (90%). Ο πρώτος συγκέντρωσε 19228 μόρια και ο τελευταίες 16687 μόρια.

(E) Ποια είναι τα Τμήματα Πληροφορικής; Τί διαφορές έχουν μεταξύ τους;

(A) Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια υπάρχουν πλέον αρκετά τμήματα που αναφέρουν ως πρωτεύον ή δευτερεύον επιστημονικό τους πεδίο την Πληροφορική. Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και η θέση της Επιστήμης Υπολογιστών σε αυτό, διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, και είναι ευθύνη των υποψηφίων να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων που τους ενδιαφέρουν. Το Τμήμα μας, για να βοηθήσει τους υποψήφιους σε αυτή την προσπάθεια, οργανώνει κάθε χρόνο ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθυνόμενο σε μαθητές Λυκείου, στους γονείς και καθηγητές τους.

Το Τμήμα μας βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του ιδιωτικού τομέα για κάλυψη θέσεων Πληροφορικής. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει καταρτίσει λίστα τίτλων πτυχίου οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού σε θέση Πληροφορικής του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Νο. 347 που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 315,31/12/2003 και την παράγραφο 3, η λίστα αυτών των πτυχίων είναι η ακόλουθη:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα :

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π)
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε)
 • ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

(Ε) Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής;

(Α) Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (δείτε την προηγούμενη ερώτηση), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος Νο. 44 που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 58, 8/4/2009, οι πτυχιούχοι των τμημάτων πληροφορικής διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • β) της πληροφορικής,
 • γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται στο άρθρο 2.
 • β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 2 σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

————————————————–

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.

ΔΚ.

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 17 Ιουλίου, 2009