Μεγάλη αύξηση της ανεργίας κατόχων πτυχίων & μεταπτυχιακών.

Έρευνα για την απασχόληση στην Ελλάδα.
Μεγάλη αύξηση της ανεργίας κατόχων πτυχίων & μεταπτυχιακών.
η έρευνα

Μεταξύ άλλων αναφέρει:
Η ισχνή σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας φαίνεται ότι συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η απασχόληση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο των κατόχων βασικού τίτλου σπουδών όσο και αυτών που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές παρουσιάζει σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια. Το 2007 το 70,1% των αποφοίτων 20-34 ετών είχε απασχόληση για διάστημα από 1 έως 3 χρόνια, όμως το 2013 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 45,4%, δείχνοντας την τρομακτική αύξηση της ανεργίας των νέων. Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και για την απασχόληση που εκτείνεται πέραν των 3 χρόνων, όπου το 2007 ανερχόταν στο 86,4% των αποφοίτων και το 2013 έφτασε στο 67,9%. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της ηλικιακής ομάδας 24-29 ετών που είναι απόφοιτοι γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν εργάζονται ούτε συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης συνδιαμορφώνουν τα πολύ υψηλά ποσοστά ΝΕΕΤs στην Ελλάδα Ανά κύκλο σπουδών στοιχειοθετούνται σημαντικές διαφορές στην ανεργία των αποφοίτων, ωστόσο κοινός παρονομαστής είναι η αύξηση της ανεργίας από το 2007 έως σήμερα. Για τους αποφοίτους ΤΕΙ η ανεργία σήμερα (30,9%) είναι μεγαλύτερη από ότι στους αποφοίτους Πανεπιστημίων (19,0%) και στους κατόχους  μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (15,0%). Συγκριτικά, το 2007 τα ποσοστά αυτά ανέρχονταν στο 10,3% για τους αποφοίτους ΤΕΙ, στο 6,2% για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και στο 5,9% για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου .

anergia-met-2007-2014

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα παραπάνω πίνακα είναι η  σχέση ποσοστών ανεργίας κατόχων πτυχίων ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών:
 Το 2007 6,2% με 5,9% και το 2014 19% με 15%.
Καλοδήμος Δ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.