Κατατακτήριες εξετάσεις για το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 1η ΕΩΣ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση και Αντίγραφο Πτυχίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Βιολογία, Ζίφα, Μαμούρης, Μούτου)

2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Γενική Χημεία D. Ebbing, S. Gammon & Φυσικοχημεία Ν. Κατσάνου-για την ενότητα Στατιστικής μηχανικής)

3. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Οργανική Χημεία, τόμοι Ι και ΙΙ John Mack Murry)

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επιστήμη της Βιολογίας – Βασικές ιδιότητες της ζωής – Θεωρίες για τη γένεση της ζωής.
Η ΧΗΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Βιολογική καταλληλότητα C, H, O, N – Χημική σύσταση βιολογικών συστημάτων – Νερό και ιδιότητες – Δομή βασικών μακρομορίων.
ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Προκαρυωτικό κύτταρο – Βακτήρια -Ιοί – Ευκαρυωτικό κύτταρο – Ζωικά κύτταρα – Φυτικά κύτταρα – Μονοκύτταροι & Πολυκύτταροι οργανισμοί.
ΕΞΕΛΙΞΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ: Κύριες εξελικτικές θεωρίες – Αρχές ταξινόμησης – Μέθοδοι συστηματικής και ταξινομικής βαθμίδες – Ταξινομικά συστήματα φυτών – Βακτήρια – Κυανόφυτα – Φύκη – Μύκητες – Λειχήνες – Βρυόφυτα – Πτεριδόφυτα – Γυμνόσπερμα – Αγγειόσπερμα.Κύρια ζωικά φύλα: φυλογένεση – Πρωτόζωα – Σπόγγοι – Κνιδόζωα – Πλατυέλμινθες – Δακτυλιοσκώληκες – Μαλάκια – Αρθρόποδα – Εχινόδερμα – Ιχθύες – Αμφίβια – Ερπετά – Πτηνά – Θηλαστικά.
ΙΣΤΟΙ -ΟΡΓΑΝΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Κυτταρική διαφοροποίηση – Ιστολογία φυτικών οργανισμών (επιδερμικός ιστός, παρεγχυματικός ιστός, στηρικτικός ιστός, αγωγός ιστός, εκκριτικός ιστός, αποταμιευτικός ιστός) – Ρίζα, βλαστός, φύλλο, άνθος, καρπός.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Αναπαραγωγικά όργανα των φυτών – Γονιμοποίηση – Σπέρμα και έμβρυο – Βιωσιμότητα σπέρματος, λήθαργος και φύτρωση – Ανάπτυξη μονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων – Φυτορμόνες και αύξηση.
ΙΣΤΟΙ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Ιστολογία ζωικών οργανισμών (επιθηλιακός ιστός, συνδετικός ιστός, νευρικός ιστός, μυικός ιστός).
ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Νευρικό – Καρδιαγγειακό – Μυικό – Αναπνευστικό – Πεπτικό – Ουροποιητικό – Ενδοκρινικό – Αναπαραγωγικό Σύστημα.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Γαμετογένεση – Γονιμοποίηση – Εμβρυογένεση (αυλάκωση, γαστριδιοποίηση, νευριδιοποίηση, οργανογένεση) – Ορμονικός έλεγχος – Μορφογενετικοί παράγοντες.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Το αντικείμενο της Οικολογίας – Θεμελιώδεις έννοιες της Οικολογίας (ενδιαίτημα, οικοθέση, ανταγωνισμός) – Η βιοκοινότητα – Το οικοσύστημα
Τα οικοσυστήματα της γης – Χερσαία οικοσυστήματα: χαρακτηριστικά, κλιματολογικοί, εδαφολογικοί και βιοτικοί παράγοντες – Υδάτινα οικοσυστήματα: λίμνες, ρέοντα ύδατα, υγρότοποι, εκβολικά οικοσυστήματα, παράκτια και πελαγικά οικοσυστήματα.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Δομή του ατόμου: Θεμελιώδη συστατικά του ατόμου. Ατομικός πυρήνας. Ισότοπα. Ατομικό πρότυπο του Rutherford. Ατομικό πρότυπο του Bohr. Νεώτερη κβαντομηχανική εικόνα του ατόμου. Εξίσωση Schrödinger. Κβαντικοί αριθμοί. Ατομικά τροχιακά.
Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων: Ηλεκτρονική δομή και ιδιότητες των ατόμων. Δυναμικό ιονισμού. Ηλεκτραρνητικότητα. Ατομική ακτίνα. Μεταλλικός χαρακτήρας.
Χημικός δεσμός: Ιοντικός δεσμός. Κβαντομηχανική θεώρηση του ομοιοπολικού δεσμού. Μοριακά τροχιακά. Υβριδισμός. Μοριακή γεωμετρία. Θεωρία VSEPR. Διπολική ροπή μορίων. Μεταλλικός δεσμός.
Σύμπλοκες Ενώσεις: Δομή συμπλόκων, Ισομέρεια, Θεωρία δεσμού σθένους, θεωρία κρυσταλλικού πεδίου
Διαμοριακές Ελκτικές Δυνάμεις: Δυνάμεις London. Δυνάμεις διπόλου-διπόλου. Δεσμός υδρογόνου.
Οξέα και Βάσεις: Κατά Bronsted-Lowry, κατά Lewis. pK οξέων-βάσεων. pH. Ρυθμιστικά διαλύματα. Καμπύλες ογκομέτρησης.
Υγρά και Στερεά: Εξάτμιση, τάση ατμών, σημείο ζέσεως & πήξεως. Εξάχνωση. Διαγράμματα φάσεων, τύποι κρυσταλλικών στερεών, ιοντικοί, μεταλλικοί κρύσταλλοι, περίθλαση ακτίνων Χ από κρυστάλλους.
Αέρια: Νόμοι των αερίων, κινητική θεωρία, Κατανομή Maxwell-Boltzmann, Μέση ελεύθερη διαδρομής, μη ιδανικά αέρια.
Θερμοδυναμική-Θερμοχημεία: Θερμοδυναμικό σύστημα, Ταξινόμηση θερμικών μεταβολών, Εκτατικές-εντατικές ιδιότητες, Εσωτερική ενέργεια, Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, Ενθαλπία, Θερμοχωρητικότητα, Πρότυπη κατάσταση, Θερμοχημικοί νόμοι, Εντροπία, Δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής, Θερμικές μηχανές, Εξίσωση Boltzmann, Τρίτος νόμος της Θερμοδυναμικής, Εντροπία ανάμιξης, Θερμοδυναμικά δυναμικά, Ελεύθερη ενέργεια Gibbs, Ελεύθερη ενέργεια Helmoltz, Ισορροπίες φάσεων, Χημικά δυναμικά, Χημική ισορροπία, Πηλίκο αντίδρασης-Σταθερά ισορροπίας, Αρχή του Le Chatelier, Εξίσωση van’t Hoff, Σύζευξη βιολογικών αντιδράσεων.
Κινητική Χημικών Αντιδράσεων: Νόμος ταχύτητας και τάξη, Μέθοδοι προσδιορισμού του νόμου ταχύτητας, Εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας από την θερμοκρασία, Εξίσωση Arrhenius, Θεωρία της μεταβατικής κατάστασης, Αντιδράσεις ελεγχόμενες από την διάχυση, Κατάλυση.
Φωτοχημεία: Φωτοχημικοί νόμοι, Φωτοχημικές αντιδράσεις, Φωτοχημική ισορροπία, Κινητική φωτοχημικών αντιδράσεων.
Στατιστική Μηχανική: Στατιστικά σύνολα, Επιμεριστική συνάρτηση, Εργοδικότητα, Θερμοκρασία, O αρμονικός ταλαντωτής στο κανον. στατ. Σύνολο.
Διαλύματα: Ενθαλπία διαλύσεως, διαλυτότητα. Συγκεντρώσεις διαλυμάτων, τάση ατμών, σημεία ζέσεως και πήξεως διαλυμάτων, ώσμωση, απόσταξη, κολλοειδή, κράματα.
Οξείδωση-Αναγωγή: Γαλβανικά στοιχεία. Κανονικό δυναμικό αναγωγής. Εξίσωση Nernst. Ηλεκτρόλυση. Ηλεκτροχημικές εφαρμογές.
3. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Δραστικές ομάδες.
Ηλεκτρονικές θεωρίες. Τροχιακά, δεσμοί και διαμοριακές επιδράσεις. Συντονισμός, Συζυγιακό φαινόμενο. Αρωματικότητα. Επαγωγικό φαινόμενο. Υπερμοριακά φαινόμενα.
Στερεοχημεία. Γεωμετρική Ισομέρεια.
Αντιδράσεις και αντιδραστήρια. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Αντιδράσεις υποκατάστασης. Αντιδράσεις απόσπασης.
Στοιχεία φασματοσκοπίας. Προσδιορισμός της Δομής. Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR), Φασματοσκοπία μαζών (MS), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Φασματοσκοπία 13C. Φασματοσκοπία DEPT-13C. Φασματοσκοπία Υπεριώδους (UV).
Υδρογονάνθρακες. Ααλκάνια, κυκλοαλκάνια, αλκένια, αλκαδιένια, αντιδράσεις προσθήκης, αλκίνια.
Αλκυλαλογονίδια, ανόργανοι εστέρες.
Χημεία του βενζολίου και ομολόγων. Αρωματικός χαρακτήρας. Πολυπηρυνικές αρωματικές ενώσεις.
Αλκοόλες, αιθέρες.
Αμίνες θειόλες και θειαιθέρες.
Καρβονυλικές ενώσεις.
Καρβοξυλικά οξέα (μονο- και δι- καρβοξυλικά οξέα, αλογονοξέα, υδροξυοξέα, κετονοξέα) και παράγωγα καρβοξυλικών οξέων (ακυλαλογονίδια, εστέρες, ανυδρίτες, αμίδια, νιτρίλια).
Αλογονούχες, οξυγονούχες και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις.
Ετεροκυκλικές αρωματικές ενώσεις. Αμινοξέα και πεπτίδια.
Σάκχαρα.
Λιπίδια (κηροί, λίπη και έλαια, σάπωνες).
Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή, καροτενοειδή και στεροειδή).