Αποδοχή αιτήσεων κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΘ

Κατόπιν διαβίβασης, από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Επιτροπή, του φακέλου των αιτήσεων των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις και μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών τους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή των αιτήσεων των είκοσι οκτώ (28) προς κατάταξη υποψηφίων,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα.

physio.uth.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ