Αποδοχή αιτήσεων κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΘ

Κατόπιν διαβίβασης, από τη Γραμματεία του Τμήματος προς την Επιτροπή, του φακέλου των αιτήσεων των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις και μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών τους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή των αιτήσεων των είκοσι οκτώ (28) προς κατάταξη υποψηφίων,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα.

physio.uth.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Leave a Comment

17 − 8 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com