Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά για Στρατό και Αστυνομία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δείκτης μάζας σώματος [Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε  με το ΦΕΚ 3513Β/2014 και ισχύει].
Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16.

Σχόλιο: Το ΠΔ 11/2014 τροποποιήθηκε το 2015! Σε αυτή τη χώρα έχουμε  αλλαγές για το ίδιο θέμα σε λιγότερο από 1 χρόνο!!!!!!