Επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ

Μέχρι του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση από το Π.Ι. ή το Ι.Ε.Π. για τους απόφοιτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατά συνέπεια δεν έχουν ενταχθεί σε εκπαιδευτικό κλάδο. Κατόπιν αυτού οι ως άνω απόφοιτοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν/διοριστούν και να διδάξουν στα σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά).
Αυτό αναφέρεται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο τίτλος σπουδών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών δεν αντιστοιχεί σε κωδικό Κλάδου-Ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1321812/Ε2 (ΦΕΚ 1842 τ.Β΄/26-8-2015) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 9του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προσόντα των αναγγελλόντων κατόχων του ανωτέρω τίτλου σπουδών να μη συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 18 Μαρτίου, 2016

Τα σχόλια είναι κλειστά.