Πως θα επιλέξετε το Οικονομικό Τμήμα που σας ταιριάζει

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ το 2012. Αναλύονται διεξοδικά όλα τα Τμήματα οπότε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα για κάθε Τμήμα.
Από την παραπάνω έρευνα ξεχώρισα τα παρακάτω διαγράμματα:

opa_aporofisi_2012_1

opa_aporofisi_2012_2

Τα Τμήματα του ΟΠΑ:
ΔΕΤ=Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΔΕ=Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ=Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ=Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ
ΜΚΤ=Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ΔΕΟΣ=Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ=Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα)

Τα κυριότερα συμπεράσματα από τη έρευνα αυτή έχουν ως εξής:
– Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο αποφοίτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
– Οι βασικοί λόγοι πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους αποφοίτους είναι η επαγγελματική εξειδίκευση και το γεγονός ότι τους ενδιέφερε το θέμα.
– Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου σχεδόν οι επτά στους δέκα αποφοίτους εργάζονται. Η απασχόληση των αποφοίτων έχει τα υψηλότερα ποσοστά για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (80%) και το
χαμηλότερο για το τμήμα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (57%).
– Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης.
– Αναφορικά με τους κλάδους απασχόλησης των αποφοίτων, τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι τράπεζες, ο εμπορικός κλάδος και η εκπαίδευση.
– Όσον αφορά το τμήμα στο οποίο απασχολούνται οι απόφοιτοι, μεγάλο μέρος τους εργάζεται στο οικονομικό τμήμα, ενώ ακολουθεί το τμήμα μάρκετινγκ.
– Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση ή επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
-Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (83%) βρήκε απασχόληση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αναζήτησης.
– Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας από τους αποφοίτους είναι οι αγγελίες και οι γνωστοί. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το γραφείο σταδιοδρομίας του ΟΠΑ, τη συνέχιση πρακτικής άσκησης και το γραφείο
εύρεσης εργασίας.
– Οι περισσότεροι απόφοιτοι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από την τωρινή τους θέση. Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (85%) ενώ το χαμηλότερο οι
απόφοιτοι του τμήματος ΔΕΟΣ (68%). Τον υψηλότερο μέσο όρο ικανοποίησης τον έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος Πληροφορικής (7,52).
– Όσον αφορά τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων, η πλειοψηφία έχει απολαβές από 901 έως 1200€, ενώ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται με ποσά κάτω των 700€ και άνω των 1.500€
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων δεν έχει σκεφτεί να κάνει δική της επιχείρηση.
– Από το ποσοστό όσων σκέφτηκαν να κάνουν δική τους επιχείρηση, σημαντικό μέρος σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα παροχής υπηρεσιών, τον εμπορικό τομέα, τα λογιστικά και τον τουριστικό τομέα.
– Τα σημαντικότερα τα εμπόδια που απέτρεψαν τους ερωτώμενους από την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας ήταν το μεγάλο ρίσκο, η έλλειψη κεφαλαίων, η έλλειψη εμπειρίας και η οικονομική κατάσταση της χώρας.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (66%), ανεξάρτητα από το τμήμα προέλευσή τους, χαρακτήρισαν τα εφόδια που απέκτησαν σε σχέση με τις ικανότητες που απαιτεί η επαγγελματική τους ενασχόληση ως επαρκή.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) θεωρεί ότι οι απόφοιτοι του Ο.Π.Α. υπερτερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους από άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού και ότι δεν υστερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους από
άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– Το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από τις σπουδές του στο Ο.Π.Α.
– Το 90% δήλωσε ότι θα επέλεγε και πάλι το Ο.Π.Α. αν ξεκινούσε τώρα τις σπουδές του Από τους αποφοίτους που δήλωσαν ότι θα επέλεγαν και πάλι το Ο.Π.Α για τις σπουδές τους, το 72% δήλωσε ότι θα επέλεγε το ίδιο τμήμα.
Από τους αποφοίτους που δήλωσαν ότι θα επέλεγαν κάποιο άλλο τμήμα του Ο.Π.Α. αν ξεκινούσαν τώρα τις σπουδές τους, η πιο δημοφιλής επιλογή ήταν το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
– Το 90% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θα συνιστούσε το τμήμα από το οποίο αποφοίτησε για προπτυχιακές σπουδές σε συγγενείς και φίλους.
– Το 78% των ερωτώμενων θεωρεί ότι το τμήμα σπουδών τους είναι γνωστό στην αγορά εργασίας.
– Το 67% των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το 43% των αποφοίτων του τμήματος ΔΕΟΣ χαρακτηρίζουν ως θεωρητικό το τμήμα τους, ενώ οι απόφοιτοι των άλλων τμημάτων κατά πλειοψηφία δεν
πιστεύουν κάτι τέτοιο.
Το 44% των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το 34% των αποφοίτων του τμήματος ΔΕΟΣ πιστεύουν ότι το πρόγραμμα σπουδών  του τμήματος που φοίτησαν δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό για το τμήμα ΔΕΤ είναι 1% και για τα τμήματα ΛΟΧΡΗ και ΟΔΕ είναι 9%.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (77%) ανέφερε ως πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για την ύπαρξη του εκάστοτε τμήματος τους ίδιους τους αποφοίτους του Ο.Π.Α..
– Οι ημερίδες, τα φυλλάδια του Ο.Π.Α. και των τμημάτων του, το γραφείο σταδιοδρομίας του Ο.Π.Α. και τα Μ.Μ.Ε. συγκέντρωσαν μέτρια έως χαμηλά ποσοστά ως αναφερόμενες πηγές πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για
την ύπαρξη του εκάστοτε τμήματος από τους ερωτώμενους.
– Το 48%  των ερωτώμενων πιστεύει ότι η αγορά εργασίας θεωρεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος είναι άριστα καταρτισμένοι.
– Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (57%) θεωρεί ότι η αγορά εργασίας πιστεύει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος δεν υστερούν στις ζητούμενες γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, επικοινωνία, ανάλυση
πραγματικών περιπτώσεων κτλ.).

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com