H προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Οδηγίες Συμπλήρωσης από τη ΣΜΥ

Οι ειδικότητες, οι εξειδικεύσεις και η σταδιοδρομία των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως:
α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε.
β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω Η/Υ. (αν έχετε windows 7 θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat Reader DC Font Pack (Continuous) εδώ )
γ. Πρώτα από όλα, αποθηκεύετε στον Η/Υ σας την ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου και στην συνέχεια την ανοίγετε προκειμένου να την συμπληρώσετε.
δ. Ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή διότι αν δεν έχετε συμπληρώσει προηγούμενο πεδίο δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο.
ε. Στα πεδία όπου απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων του υποψηφίου, αυτή πραγματοποιείται με ελληνικά κεφαλαία (όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του εν λόγω εντύπου) ενώ στα υπόλοιπα πεδία, επιλέγεται από τον υποψήφιο μέσα από τις επιλογές που ήδη υφίστανται σε κάθε πεδίο ξεχωριστά.

Σύγκριση εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2015 & 2016
stratos-eis-1516

Κατανομή των εισακτέων στις Σχολές Υπαξιωματικών
stratos-katanomi-kss
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ
Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016.
γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:
α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συµµετάσχει σε αθλητικές δοκιµασίες.
δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας),

Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2016 και µεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1) Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7».
(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν
αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον “ΚΟΣΜΙΑ”. (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.
(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.
(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.
(5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των Υγειονοµικών εξετάσεων).
(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας [βλέπε σελ.11, παράγραφο 11(ε) της παρούσας]. ( Οι τίτλοι από το ΚΠΓ δεν χρειάζονται επικύρωση. Μια απλή φωτοτυπία αρκεί)
(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούµενης παραγράφου).
(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται  σε µια από τις ειδικές κατηγορίες.

stratos

Τελευταία τροποποίηση 21 Μαΐου, 2016 | 1η Δημοσίευση: 10 Μαΐου, 2016 7:20

1 σκέψη στο “H προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

  1. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του υπουργείου
    Εθνικής Αμύνης με ΑΔΑ 94ΑΣ6-05Λ στη σελίδα 5 που αναγράφει τις θέσεις για την Στρατιωτική Ιατρική αναγράφει:1+1+17+1+11+1+1=33 θέσεις ενώ από κάτω αναγράφει Γενικό Σύνολο 30.
    Προφανώς κάποιο είναι λάθος. Ποιό:

Τα σχόλια είναι κλειστά.