Οι ειδικότητες, οι εξειδικεύσεις και η σταδιοδρομία των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ

Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων: Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄) και Τέταρτο (Δ΄) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Πεδίο Α΄: Διοίκησης και Διαχείρισης:
Διαχειριστής
β. Πεδίο Β΄ : Ναυτικών Επιχειρήσεων:
Αρμενιστής , Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών.
γ. Πεδίο Γ΄ : Ναυτικών Όπλων:
Τεχνικός Όπλων.
δ. Πεδίο Δ΄ : Τεχνολογικών Εφαρμογών:
Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων,
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Μετά την αποφοίτηση και ορκωμοσία, οι Νέοι Κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες την φοίτηση τους στη ΣΜΥΝ, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Εξειδικεύσεως.

Οι θέσεις της κάθε Εξειδικεύσεως  καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Οι αποδιδόμενες εξειδικεύσεις ανά ειδικότητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
smyn-eidikefsis
Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένείας τους, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.
β. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.

γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.

δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το site της σχολής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.