Οι ειδικότητες στην ΣΜΥΝ

ΣΜΥΝ (Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού)

α. Έδρα της ΣΜΥΝ
Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΔΝΕ, στον Σκαραμαγκά.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ
Η ΣΜΥΝ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών.

γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες απο τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού επί 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ’ αυτές
Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες. Οι Ειδικότητες έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων. Πεδία: Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β), Τρίτο (Γ), Τέταρτο (Δ) και κάθε ένα περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:
(1) Πεδίο Α (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές (ΔΙΑΧ).
(2) Πεδίο Β (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών.
(3) Πεδίο Γ (Ναυτικών Όπλων) : Τεχνικός Όπλων.
(4) Πεδίο Δ (Τεχνολογικών Εφαρμογών): Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων. (για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δεν κατανεμηθεί η ειδικότητα Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων)
ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Οι σπουδαστές- τριες της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας με πλοία του ΠΝ.
(2) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές- τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως
(1) Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:
(α) Στο βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια.
(β) Στο βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια.
(γ) Στο βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια.
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15
Χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), σύμφωνα με το Ν. 3648/2008 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.